Priznanje za pionirsko vlogo v nacionalnem okolju

  • Lek je februarja 2016 za svoja dolgoletna prizadevanja na področju varovanja okolja kot ena prvih in že dlje registriranih organizacij v sistemu EMAS v Sloveniji prejel priznanje Evropske komisije.
  • Evropska unija je shemo EMAS razvila za celovito okoljevarstveno vodenje organizacij.
  • Lek je v sistem EMAS vključen z vsemi štirimi lokacijami.

EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme) je orodje za upravljanje, ki ga je Evropska komisija razvila za podjetja in druge organizacije, da ocenjujejo, poročajo in izboljšujejo svoje vplive na okolje. Shema je standard ISO 14001 nadgradila z zahtevo po večji odprtosti, odkritosti in periodičnem objavljanju preverjenih okoljskih informacij.1 Njen cilj je spodbujati nenehno izboljševanje okoljske uspešnosti organizacij, zato jim narekuje vzpostavitev in izvajanje sistemov okoljskega ravnanja, sistematično, objektivno in redno vrednotenje uspešnosti delovanja teh sistemov, zagotavljanje informacij o okoljski uspešnosti, odprt dialog z deležniki ter dejavno vključevanje zaposlenih v varovanje okolja in njihovo ustrezno usposabljanje.2

Lek se je v shemo EMAS vpisal novembra 2012 in s tem postal prvo takšno podjetje v slovenski farmacevtski industriji ter šesto med slovenskimi podjetji sploh.

Organizacije, ki se želijo registrirati v shemo EMAS, morajo najprej opraviti okoljski pregled vseh okoljskih vidikov organizacije in notranjo presojo ter pripraviti okoljsko izjavo. Akreditirani ali licencirani okoljski preveritelj nato preveri ustreznost začetnega okoljskega pregleda, sistema okoljskega ravnanja, postopka presoje in njegovega izvajanja ter na tej osnovi potrdi okoljsko izjavo. Okoljsko ustreznost v Sloveniji preverja Slovenski institut za kakovost in meroslovje. Organizacije, ki ocenjevanje uspešno prestanejo, so v sistem EMAS pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) vpisane tri leta. V tem roku morajo agenciji predložiti posodobljeno okoljsko izjavo, ki jo je potrdil okoljski preveritelj.

Podjetja se morajo v shemo vključiti z vsako lokacijo posebej

V Sloveniji je bilo februarja 2016 v shemo EMAS vključenih deset organizacij s skupno 16 lokacijami. Lek je vanjo vključen z vsemi štirimi lokacijami (Ljubljana, Lendava, Mengeš in Prevalje), saj odgovorno upravljanje vplivov na okolje šteje med svoje pomembnejše cilje. Posluje tudi v skladu s standardi ISO 14001, sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 ter Programom odgovornega ravnanja – POR v kemični industriji za odgovorno ravnanje na področju okolja, varnosti in zdravja.

V EU je v shemo EMAS vpisanih 2905 organizacij s skupno 10.057 lokacijami. Največ med njimi jih deluje na področju ravnanja z odpadki, v javni upravi in energetiki.3