Okoljsko trajnostno delovanje

Aktivno okoljsko politiko uresničujemo s številnimi aktivnostmi za varovanje okolja, s katerimi večkrat presegamo zakonske zahteve. Pri sprejemanju poslovnih odločitev upoštevamo posredne in neposredne okoljske vplive. Premišljeno izkoriščamo naravne vire in povečujemo učinkovitost njihove porabe.

Okoljska merila upoštevamo tudi pri uvajanju razvojnih novosti

Okoljske koristi in tveganja na področju inovacij in razvoja novih izdelkov proučimo znanstveno in transparentno. Tako pridobljene ugotovitve pomembno vplivajo na naše odločitve za vpeljavo novosti.

Novartisov sistem okoljskega upravljanja

Vse naše lokacije so vključene v Novartisov sistem okoljskega upravljanja EMS (Enviromental Management System). Izpolnjevanje zakonskih predpisov in korporacijskih usmeritev je podlaga za sistem upravljanja tveganj zdravja, varnosti in okolja.

S stalnimi ukrepi zmanjšujemo obremenjevanje okolja

Okoljske vplive zmanjšujemo v vseh fazah življenjskega cikla svojih izdelkov. Intenzivno si prizadevamo za racionalno porabo surovin in drugih okoljskih vplivov na enoto izdelka, to je izboljševanje energetske učinkovitosti, učinkovitosti rabe vode, odlaganja odpadkov in zmanjševanje izpustov organskih snovi na proizvedeno enoto.

Sestavni del procesov proizvodnje farmacevtskih učinkovin sta ponovna uporaba in recikliranje odpadkov. Povečujemo delež reciklirane vode, ki jo uporabljamo predvsem za hlajenje procesov. Trajnostno pristopamo tudi k razvoju embalaže.

Meritve in nadzor

Prizadevanja za stalen napredek pri rabi surovin in energetskih virov ter zmanjševanje okoljskih vplivov preverjamo z rednimi meritvami in spremljanjem podatkov.

Skladno z zakonodajo in Novartisovimi notranjimi standardi opravljamo lastne meritve okoljskih vplivov in interne inšpekcijske preglede ter zagotavljamo nemoten in reden nadzor neodvisnih zunanjih ustanov.

Okoljski standardi in smernice

Spoštujemo zahteve sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001, sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 180001, programa Odgovorno ravnanje (Responsible Care) za kemično industrijo in Sistema Evropske skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo EMAS.

Skladno z njimi in smernicami Global Reporting Initiative javno poročamo o trajnostnem ravnanju, ki vključuje tudi zmanjšanje okoljskih vplivov dejavnosti in izdelkov.

Pridobljeni standardi na področju Zdravja, varnosti in okolja

ISO 45001, ISO 14001, Program odgovornega ravnanja POR, EMAS


Varnostna politika

Informacija za javnost o obratu družbe Lek d.d.