Okoljsko trajnostno delovanje

Naša ambicija je biti katalizator pozitivnih sprememb in vodilni pri okoljski trajnosti. Trajnost spodbujamo z lastnim delovanjem in preko naše vrednostne verige. Nenehno iščemo priložnosti za bolj učinkovito rabo surovin in omejevanje vpliva svoje dejavnosti na okolje.

Naši primarni okoljski vidiki so osredotočeni na porabo energije in posledično vpliv toplogrednih plinov na zrak in vodo ter na mikroonesnaževala v odpadni vodi ter surovine in odpadki, predvsem možnost njihove ponovne uporabe oziroma recikliranja.

Aktivno okoljsko politiko uresničujemo s številnimi dejavnostmi za varovanje okolja, s katerimi večkrat presegamo zakonske zahteve. Pri sprejemanju poslovnih odločitev upoštevamo posredne in neposredne okoljske vplive. Premišljeno izkoriščamo naravne vire in povečujemo učinkovitost njihove porabe.

Okoljska merila upoštevamo tudi pri uvajanju razvojnih novosti

Okoljska odgovornost kot naša prednostna poslovna usmeritev nas zavezuje, da okoljske vidike upoštevamo že pri sprejemanju poslovnih odločitev. Pri inovacijah in razvoju novih izdelkov na znanstven in transparenten način skrbno proučujemo priložnosti za izboljšanje okoljskih vidikov ter opredelimo tveganja. Z ocenjevanjem okoljskih vplivov zagotavljamo, da prednosti novega produkta, procesov in tehnologije odtehtajo druga tveganja.

Udejanjamo načela okoljske trajnosti

Okoljska trajnost je v jedru našega poslovanja. Naša vlaganja v planet podpirajo naš namen, da soustvarjamo medicino za izboljšanje in podaljšanje življenja ljudi.

Naše zaveze

  • Ljudje: Naše sodelavce v vseh dejavnostih bomo spodbujali k sprejemanju miselnost o okoljski trajnosti.
  • Bolniki: Prizadevali si bomo za razumevanje vplivov spreminjajočega se podnebja na zdravje ljudi. Ljudi, ki jih potrebujejo, bomo oskrbovali z okolju prijaznimi zdravili.
  • Planet: Zmanjšali bomo vpliv svojega delovanja na planet in vlagali v okoljske rešitve, ki ščitijo tudi biotsko raznovrstnost. Skozi našo celotno vrednostno verigo bomo ustvarjali koristi za ekosistem in zdravje planeta na splošno.

S stalnimi ukrepi zmanjšujemo obremenjevanje okolja

Okoljske vplive zmanjšujemo v vseh fazah življenjskega cikla svojih izdelkov. Intenzivno si prizadevamo za racionalno porabo surovin in drugih okoljskih vplivov na enoto izdelka, to je izboljševanje energetske učinkovitosti, učinkovitosti rabe vode, odlaganja odpadkov in zmanjševanje izpustov organskih snovi na proizvedeno enoto.

Sestavni del procesov proizvodnje farmacevtskih učinkovin sta ponovna uporaba in recikliranje odpadkov. Povečujemo delež reciklirane vode, ki jo uporabljamo predvsem za hlajenje procesov. Trajnostno pristopamo tudi k razvoju embalaže.

Meritve in nadzor

Prizadevanja za stalen napredek pri rabi surovin in energetskih virov ter zmanjševanje okoljskih vplivov preverjamo z rednimi meritvami in spremljanjem podatkov.

Skladno z zakonodajo in notranjimi standardi opravljamo lastne meritve okoljskih vplivov in interne inšpekcijske preglede ter zagotavljamo nemoten in reden nadzor neodvisnih zunanjih ustanov.

Okoljski standardi in smernice

Spoštujemo zahteve sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001, sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 180001, programa Odgovorno ravnanje (Responsible Care) za kemično industrijo in Sistema Evropske skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo EMAS.

Skladno z njimi in smernicami Global Reporting Initiative javno poročamo o trajnostnem ravnanju, ki vključuje tudi zmanjšanje okoljskih vplivov dejavnosti in izdelkov.

Pridobljeni standardi na področju zdravja, varnosti in okolja

ISO 45001, ISO 14001, Program odgovornega ravnanja POR, EMAS

Transparentno poročanje

Že vrsto let javno in transparentno poročamo o trajnostnih kazalnikih svojega poslovanja. Predstavljamo jih na letni ravni in pri tem stremimo k preglednosti ter primerljivosti podatkov. V skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi spremljamo in merimo ekonomske in okoljske vplive ter družbene vidike svojega delovanja.

Okoljsko trajnostno poročanje