Ustvarili največ delovnih mest v zadnjem desetletju

  • 8-odstotno povečanje obsega delovnih mest v Leku, članu skupine Sandoz, v letu 2015 je bilo eno najvišjih doslej in v absolutnem številu najvišje v zadnjem desetletju.
  • Okrepljena varnostna kultura se je odrazila v nizkem številu nezgod pri delu, ki zahtevajo bolniško odsotnost. 
  • Za naložbe v varovanje okolja so namenili 3,2 milijona evrov, pri čemer so uporabili najboljše razpoložljive tehnologije.
  • Izboljšali so številne okoljske kazalnike. Za 10 odstotkov so povečali učinkovitost rabe vode, za 9 odstotkov so zmanjšali količino proizvedenih odpadkov na tono proizvoda in za 5 odstotkov skupno količino izpustov hlapnih organskih spojin. Z novimi ukrepi za energetsko učinkovitost so prihranili 14,7 TJ energije, med drugim poročajo v pravkar objavljenem Trajnostnem poročilu družbe Lek d.d. za leto 2015.
24. 8. 2016

"Skupno 348 novih zaposlitev v preteklem letu na lokacijah Leka, člana skupine Sandoz, v Ljubljani, Mengšu, Lendavi in na Prevaljah ter več kot 3.350 zaposlenih ob koncu leta je odraz učinkovitega vodenja lokacij, visoke kakovosti procesov in izdelkov ter prav tako dobrih rezultatov na področju varovanja zdravja, varnosti in okolja. Ti so namreč pogoj za pridobivanje projektov v Sandozu in Novartisu, ki si jih Lek prizadeva pritegniti v Slovenijo", pojasnjuje Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka, člana skupine Sandoz. 

Kot Sandozova ključna lokacija za uvajanje novih izdelkov je Lek v preteklem letu opravil več kot tretjino (760 ali 36 odstotkov) lansiranj novih izdelkov na trge po vsem svetu in razvil 21 novih izdelkov. Povečuje raziskovalno-razvojno dejavnost na lokacijah Mengeš in Ljubljana ter vlogo izdelkov z višjo dodano vrednostjo v celotni sestavi svoje proizvodnje. "Ti izdelki so procesno in energetsko zahtevnejši, kar je skupaj s povečevanjem proizvodnje dodaten razlog za nadaljevanje vse bolj racionalne rabe energetskih virov in strogo obvladovanje vplivov na okolje. Novartisovi okoljski standardi ponekod presegajo zahteve nacionalne zakonodaje", pojasnjuje Mojca Bernik, odgovorna oseba za okolje. 

V Leku, članu skupine Sandoz, že vrsto let upada količina porabljenih surovin za tono proizvedene učinkovine oziroma izdelka. V letu 2015 so v primerjavi z letom prej povečali učinkovitost rabe materialov za blizu 7 odstotkov. 

Naložbe v vrednosti 3,2 milijona evrov v tehnološke rešitve za varovanje okolja so prispevale k izboljšani učinkovitosti rabe vode (indeks 90 2015/14, merjeno na t proizvoda), ponovnemu skupnemu zmanjšanju izpustov hlapnih organskih snovi (indeks 95 2015/14) in večji energetski učinkovitosti (indeks 93 2015/14, merjeno v GJ/ t proizvoda). Pri vseh novih naložbah so bile vgrajene najboljše razpoložljive okoljske tehnologije v času investicije. Nadaljevali so sistematično nadomeščanje halogeniranih topil z nehalogeniranimi in emisije hlapnih organskih spojin ponovno zmanjšali, in sicer za 5 odstotkov. Upadle so tudi količine proizvedenih odpadkov na tono proizvoda, ki so bile na letni ravni nižje za dobrih 9 odstotkov.

Trajnostno poročilo družbe Lek d.d. za leto 2015 prinaša tudi vpogled v varnost pri delu in stopnjo nezgod zaposlenih, za katere je potrebna bolniška odsotnost. Kazalnik LTIR je z učinkovitimi ukrepi upadel skoraj za polovico (indeks 55 2015/14) na vrednost 0,12. Med Lekovimi družbenimi vplivi ima pomembno vlogo prostovoljno delo zaposlenih v lokalnem okolju, ki dopolnjuje podporo delovanju neprofitnih organizacij, zlasti humanitarnih in vzgojno-izobraževalnih. V Sloveniji so tako Novartisovi zaposleni v enajstih letih opravili 26.000 ur prostovoljnega dela, pomagali več kot 11.000 ljudem in 50 organizacijam.

Lek, član skupine Sandoz, si v letošnjem letu prizadeva ohraniti vrednost emisij hlapnih organskih snovi v ozračje na ravni preteklega leta kljub rasti obsega proizvodnje in povečati delež predelave nevarnih ter nenevarnih odpadkov. Nadaljuje izpolnjevanje Novartisovih ciljev do leta 2020, kjer je na področju varovanja okolja začrtano znižanje emisij toplogrednih plinov za 30 odstotkov glede na leto 2010, na področju varnosti pri delu pa odsotnost (0) resnih poškodb.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz, član skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil, ki si prizadeva za trajnostni dostop do visokokakovostnega zdravstvenega varstva. Bolnikom in kupcem po vsem svetu ponuja široko paleto cenovno dostopnih zdravil, predvsem tistih, ki niso več zaščitena s patenti. Sandozov portfelj obsega okrog 1.100 molekul, ki so v letu 2015 predstavljale prodajo v obsegu 9,2 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v širšem predelu Münchna. Družba ima vodilni položaj v svetu tako na področju podobnih bioloških zdravil kot na področju generičnih antiinfektivov, oftalmoloških in transplantacijskih zdravil. 

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2015 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 49,4 milijarde ameriških dolarjev, približno 8,9 milijarde ameriških dolarjev (8,7 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 118.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com