Lek v letu 1999 dosegel 3,12 milijard tolarjev čistega dobička

2. 3. 2000

Objava revidiranih računovodskih izkazov za leto 1999 – Uprava Leka bo skupščini delničarjev predlagala izplačilo dividend

Ljubljana, 2. marca – Slovenska farmacevtska družba Lek je kljub zaostrenim pogojem, s katerimi se je srečevala na ključnih trgih, poslovno leto 1999 zaključila nad pričakovanji.

Lek je v tem obdobju ustvaril 46,5 milijard tolarjev prodaje, s čimer je dosegel rahlo rast celotne prodaje v primerjavi z letom 1998. V letu 2000 načrtuje 52 milijard tolarjev prodaje, kar predstavlja 12-odstotno rast v primerjavi z lanskim letom. Lek je v lanskem letu ustvaril 3,12 milijard tolarjev čistega dobička, kar sicer pomeni 12 % manj kot leto prej, a hkrati 27 % več, kot je bilo načrtovano.

Leto 1999 je za Lek pomenilo negativen odmik od trendov rasti poslovanja prejšnjih let, saj se je družba srečala z omejitvami na nekaterih ključnih trgih. Rezultat odraža nestabilnost makroekonomskega okolja v Skupnosti neodvisnih držav in jugovzhodni Evropi ter začasno ustavitev prodaje končnih zdravil v ZDA. Vendar je družba kljub temu uspela doseči cilje pri prodaji in preseči cilje pri dobičku.

Lek je v lanskem letu na domačem trgu dosegel rast prodaje za skoraj 9 % in na ključnem tujem trgu, na Poljskem, za skoraj 18 %. Tudi v lanskem letu je bil Lekov največji izdelek Amoksiklav, ki je v letu 1999 doživel visoko rast prodaje, in sicer 21-odstotno, s čimer je bistveno prispeval k nevtralizaciji zmanjšanja izvoza v ZDA, tako da je bil realiziran izvoz Leka v lanskem letu le za 1 % manjši kot leto prej. Lek je začel v letošnjem letu Amoksiklav prodajati na trgih Evropske unije, in sicer najprej na avstrijskem trgu.

Glavne značilnosti finančnih izkazov za leto 1999 odražajo lastnosti poslovanja v letu 1999. Lek je v letu 1999 ustvaril 3,65 milijard tolarjev dobička iz poslovanja, kar je 2 % več kot leto prej in 4,26 milijard tolarjev dobička iz rednega delovanja, kar pomeni 33 % več kot leto prej.

Lek je v lanskem letu z uspešnim procesom optimizacije stroškov dosegel precejšnje prihranke in s tem prispeval, da je finančni rezultat družbe nad pričakovanji. Ob tem je za zagotovitev dolgoročnega razvoja družbe za 3 % povečal vlaganja v prodajo in za 15 % vlaganja v razvoj; pri slednjem gre predvsem za nove izdelke, ki jih bo tržil globalno, in sicer tako na Lekovih tradicionalnih trgih kakor tudi v ZDA in Evropski uniji. V letu 1999 so novi izdelki, ki so prišli na trg lansko leto, k rasti prodaje prispevali 5 %.

Dobiček pred obdavčitvijo dosega 3,86 milijard tolarjev, kar je 18 % manj kot leto prej, čisti dobiček pa dosega 3,12 milijard tolarjev, kar je 12 % manj kot leto prej. Lek je v lanskem letu ustvaril za 27 % večji čisti dobiček, kot je bilo načrtovano.

V čistem dobičku ni bilo mogoče v celoti nadomestiti učinkov umika treh končnih izdelkov s trga ZDA. Uprava ocenjuje, da je v danih okoliščinah poslovanja in tržnih omejitvah dosežen kakovosten poslovni izid.

V letu 2000 so poslovni cilji Leka predvsem rast na 5 ključnih trgih (Slovenija, Poljska, Hrvaška, Rusija, ZDA), prodaja Amoksiklava na trgih Evropske unije, ponoven prihod na trg ZDA s končnimi izdelki ter uspešno delovanje novega mešanega podjetja Sanofi~ Synthélabo – Lek d.o.o. na domačem in trgih nekdanje Jugoslavije. V letu 2000 bo Lek aktivneje prisoten na trgu Kitajske, kjer je pridobil registracijo izdelka Tamicin (cefalosporinski antibiotik za zdravljenje hudih okužb), na trgih, kjer ima Lek povezane družbe, pa načrtuje povečevanje tržnih deležev.

Učinkovitost poslovanja družbe bo Lek zvečal s sistemskim usmerjanjem aktivnosti na tiste trge in izdelke, ki omogočajo doseganje stabilnega donosa. Naložbe bodo namenjene predvsem razvoju novih izdelkov in utrjevanju Lekove tržne pozicije. V letu 2000 bo Lek namenil 11 % od prodaje za razvoj in raziskave.

V letu 2000 Lek načrtuje ponovno vzpostavitev trenda rasti poslovanja in nadaljevanje delovanja v skladu s strateškimi cilji družbe.

Uprava Leka se je odločila, da predlaga skupščini delničarjev, da družba v letošnjem letu izplača dividende. “V lanskem letu se je Lek aktivno spopadel z nekaterimi negativnimi dejavniki v širšem ekonomskem okolju, pri čemer so sodelovali tako zaposleni kakor tudi lastniki. Tako delovanje bo družbi omogočilo pravo izhodišče za doseganje poslovnih načrtov, ki smo si jih zadali za leto 2000 in ki bodo tako zaposlenim kot lastnikom prinesli dodano vrednost. Izvajani ukrepi stroškovne racionalizacije so bili eden od temeljev za konsolidacijo družbe v letu 1999 in investicija za doseganje boljših rezultatov v prihodnjih letih," je ob tem povedal predsednik uprave Metod Dragonja.