Na Lekovem dnevu odprtih vrat so obiskovalci spoznali obrat v Mengšu, kjer poteka razvoj učinkovin in Lekovo delo na področju biofarmacevtike – Lek v Mengšu z rezultati meritev emisij dokazuje celovito obvladovanje vplivov na okolje

Lekov dan odprtih vrat v Mengšu

26. 6. 2007

Mengeš, 26. junij 2007 – Danes je v Mengšu potekal Lekov dan odprtih vrat, ki so se ga udeležili župani, predstavniki občinskih svetov in uprav Občine Mengeš in okoliških občin ter prebivalci in prebivalke Mengša in bližnjih krajev. Izvršni direktor Proizvodnje Lek Mengeš mag. Igor Boševski je s sodelavci obiskovalcem spregovoril o delovanju in prihodnosti Leka v Mengšu ter Lekovi vlogi na področju varovanja okolja in družbene odgovornosti. “V Leku v Mengšu smo tesno vpeti v lokalno okolje, zato z veseljem pripravljamo dogodke, kjer se lahko srečamo z občani, predstavimo naše delo, hkrati pa prisluhnemo njihovim mnenjem in predlogom za skupno delo v prihodnje,” poudarja mag. Igor Boševski.

Lek v Mengšu danes zaposluje približno 550 ljudi, razvoj in proizvodnja na tej lokaciji pa sta se začela pred petdesetimi leti. Danes je Lek v Mengšu razvojni in proizvodni center Sandoza, odgovoren za zahtevnejše izdelke za prodajo po vsem svetu. “Vizija proizvodnje učinkovin oz. surovin za končne oblike zdravil je postati ključni vir učinkovin za Sandoz, ki imajo visoko stopnjo dodane vrednosti in so zahtevnejše za proizvodnjo. Obrat v Mengšu ima v okviru Sandoza vlogo centra za izbrane učinkovine visokih vrednosti,” pravi mag. Igor Boševski. V Leku v Mengšu poteka proizvodnja učinkovin s kemijsko organsko sintezo in fermentacijo ter proizvodnja biotehnoloških zdravil, ki se proizvajajo z rekombinantno tehnologijo, manjši del proizvodnje učinkovin pa še vedno temelji na rastlinskih ekstraktih. Pred nekaj leti so vzpostavili tudi proizvodnjo končnih izdelkov (Linex).

Biofarmacevtika v Mengšu

V zadnjem obdobju prihaja v Leku pri razvoju in raziskavah vse bolj v ospredje biofarmacevtika. V Leku je biofarmacevtika enota, odgovorna za razvoj, proizvodnjo in analitiko bioloških učinkovin in izdelkov ter za njihovo uspešno trženje. V Leku so z lastnim razvojem v genski tehnologiji začeli že v 80. letih prejšnjega stoletja in si ustvarili trden temelj za proizvodnjo rekombinantnih proteinov oziroma bioloških zdravil za humano uporabo. V tej enoti so zaposleni z najvišjo izobrazbeno strukturo, predvsem strokovnjaki iz mikrobiologije, biologije, biokemije, kemije in farmacije.

Februarja 2004 je Lek v Mengšu odprl prvi proizvodni obrat za rekombinantne tehnologije v Sloveniji – PORT 1, ob lanskem praznovanju 60-letnice pa so napovedali začetek gradnje Razvojnega centra biofarmacevtike, objekta s približno 2800 m2 skupne površine. Novi obrat v Mengšu bo pomenil pomemben temelj celotne strateške zasnove Sandoza v biofarmacevtiki, področju, ki bo pomembno zaznamovalo prihodnost farmacevtske industrije. “Razvoj biofarmacevtike v Leku ima posredno pozitivne učinke tudi za okolje. Procesi namreč tečejo v zaprtih sistemih ob uporabi biološko sprejemljivih surovin, zato je vpliv na okolje minimalen. Hkrati pa razvoj odpira nova delovna mesta. V zadnjih 6 letih se je namreč število zaposlenih na tem področju v Leku v Mengšu povečalo z začetnih 7 na 107,” razlaga dr. Andrej Francky, vodja Laboratorijskega razvoja v Biofarmacevtiki.

Lek je v Mengšu tesno vpet v lokalno okolje

V Leku namenjajo veliko pozornost varovanju okolja. V poslanstvu se je Lek zavezal, da bo skrbel za čisto okolje in proizvajal v skladu z evropskimi okoljevarstvenimi standardi. Na podlagi sprejete okoljske politike in prejetega standarda za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 Lek uresničuje poslanstvo z načrtovanim ravnanjem z okoljem, vodenjem okoljskih programov, rednim spremljanjem in merjenjem okoljskih vidikov poslovanja ter takojšnjim ukrepanjem v primeru odstopanja. Temeljni pogoj za izvajanje Lekove dejavnosti – proizvodnja farmacevtskih učinkovin in izdelkov ter razvoj – je namreč skrb za zdrav in varen življenjski prostor.

V Leku svoja prizadevanja usmerjajo v stalno izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja, gospodarno ravnanje z energijo in surovinami, racionalno rabo drugih naravnih virov ter sodobno in učinkovito ravnanje z odpadnimi snovmi tako, da ne obremenjujejo okolja. “Vplive na okolje obvladujemo celovito. Med drugim smo uvedli zaprte sisteme čiščenja emisij z absolutnimi filtri, kondenzacijo in regeneracijo organskih topil, termično oksidacijo, pranje plinov in biološko razgradnjo. Z biofiltracijo odstranjujemo neprijetne vonjave, namestili smo dušilce hrupa, trikanalski kanalizacijski sistem, varnostno loputo na iztoku v Pšato, lovilne sklede pod skladišči in proizvodnimi obrati, uvedli smo biološko čiščenje odpadne vode v komunalni čistilni napravi ter zaprti krog sveže vode,” pojasnjuje mag. Igor Boševski.

Marjanca Zornik, svetovalka s področja varstva okolja v podjetju Formica d.o.o., s pridobljenim statusom okoljske izvedenke, je kot zunanja strokovnjakinja predstavila rezultate zadnjih meritev Lekovih emisij v okolje, ki so pokazale, da je Lek na vseh področjih daleč pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi emisij. “Lek s svojim delovanjem vpliva na okolje, kot to počnemo vsa živa bitja, vendar z izvajanimi ukrepi varovanja okolja te vplive uspešno obvladuje in tako ni onesnaževalec okolja,” razlaga Marjanca Zornik.

Kot farmacevtska družba, ki skrbi za dolgoročno izboljševanje in ohranjanje kakovosti zdravja in življenja, Lek aktivno deluje na humanitarnem in zdravstvenem področju, namenja posebno pozornost otrokom ter pomaga na športnem, kulturnem, izobraževalnem in znanstveno raziskovalnem področju. Široka vpetost Leka v družbeno okolje ima skupno točko, to je velika odgovornost do otrok in mladih, za katere si Lek prizadeva izboljšati njihov danes in jutri. Tudi v Mengšu je Lek tesno vpet v okolje in se trudi po najboljših močeh pomagati lokalni skupnosti. Podpirajo Šolski center Rudolfa Maistra in OŠ Mengeš, kulturna društva (Mengeška godba, Svoboda Mengeš) ter Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik. Podpirajo tudi vsa okoliška prostovoljna gasilska društva (Krašnja, Jarše Rodica, Šinkov turn, Rova, Mengeš, Lahovče), delovanje krajevnih skupnosti v občini (KS Preserje, KS Jarše Rodica), Smučarsko-skakalni klub Mengeš (sredstva za gradnjo 30-metrske skakalnice), Turistično društvo Radomlje (projekt Zelena pobuda – krajinska ureditev rekreativnih površin Škrjančevo) in Ustanovo Petra Pavla Glavarja.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne
generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in
tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot
kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni
center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in
kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih
storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi
poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in
dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni
svetovni generični proizvajalec. Lek zaposluje približno 2820 ljudi in je v letu
2006 dosegel prodajo v višini 904 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na
voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na
področju generičnih zdravil in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno
dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem
portfelju več kot 840 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med
njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in
motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne
hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi
posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne
organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz opravil tudi vrsto združitev,
vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs
(ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2006 je imel
Sandoz okoli 21.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 6
milijard USD.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje
zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš
cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje
bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega
življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako pri
patentiranih zdravilih kot generikih. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki
temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko
kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez
recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2006 so družbe v tej
skupini dosegle neto prodajo v višini 37 milijard USD in neto dobiček v višini
7,2 milijarde USD. Približno 5,4 milijarde USD je bilo vloženih v raziskave in
razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki
poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno
101.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran:
http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com