Lek med podjetji, ki jim je bil v Sloveniji med prvimi podeljen certifikat "Družini prijazno podjetje"

14. 5. 2007

Dan pred mednarodnim dnevom družine je ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman v sodelovanju z razvojnim partnerstvom “Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje” na slovesnosti v Cankarjevem domu podelila prve certifikate “Družini prijazno podjetje. Med 33 organizacijami, ki so se jeseni 2006 vključile v postopek certificiranja (iz formalnih razlogov pa bo podeljenih 32 certifikatov) je tudi Lek.

V postopku certificiranja so podjetja izbirala med 110 ukrepi lažjega usklajevanja družine in dela, razporejenimi na osem podpodročij – delovni čas, organizacija dela, delovno mesto, politika informiranja in komuniciranja, veščine vodstva, razvoj kadrov, struktura plačila in nagrajevani dosežki ter storitve za družine. Da je podjetje pridobilo osnovni certifikat, se je moralo zavezati k implementaciji najmanj treh ukrepov iz kataloga.

Skupno so podjetja v certificiranju izbrala 305 ukrepov usklajevanja družine in dela, oziroma v povprečju 9,5 ukrepov na organizacijo. Največ izbranih ukrepov se nanaša na politiko informiranja in komuniciranja (109), delovni čas (60) in razvoj kadrov (38), najmanj pa na storitve za družino (10). Podjetja so se zavezala, da bodo izbrane ukrepe v roku 3 let uspešno prenesla v organizacijsko prakso.

Predlogi Lekovih novih ukrepov za družini še prijaznejše podjetje

V sklopu pobude “Družini prijazno podjetje” bomo uvedli nekatere nove ukrepe, ki bodo še dodatno pripomogli k uravnoteženju službenega in zasebnega življenja predvsem mladih mater in družin. Za pravilen izbor ukrepov so zelo pomembni mnenje zaposlenih in njihove dejanske potrebe, zato jih bomo o njihovih željah in potrebah tudi povprašali.

fiksni delovni čas z izbiro prihoda

Zavedamo se, da ima veliko zaposlenih pred prihodom na delovno mesto tudi druge obveznosti, kot je na primer prevoz otrok v vrtec ali šolo, zato bomo podaljšali čas prihoda na delovno mesto tam, kjer je to mogoče. S tem bodo zaposleni z malimi otroki laže razpolagali s časom in poskrbeli za potrebe najbližjih.

časovni konto

Namen tega ukrepa je omogočiti zaposlenim, da lahko po dogovoru z vodjo opravljene presežne ure izkoristijo za dopust brez prihoda v službo. Ob tem je potrebno upoštevati prednostne porabe presežka ur (uvajanje otroka v vrtec, skrb za bolnega družinskega člana ipd.)

storitve za družino

Vsako leto sproti se starši srečujemo s težavo, kam z otroki med počitnicami. Zato bomo v Leku med počitnicami organizirali varstvo, z možnostjo dodatnih dejavnosti za otroke zaposlenih. Pri različnih društvih bomo poskušali doseči pogoje, ki bodo za otroke zaposlenih cenovno ugodni. S tem bomo staršem omogočili enostavnejše vključevanje otrok v zunajšolske dejavnosti in manjše breme ob vsakih počitnicah.

“mehke veščine”

Za razvoj socialnih veščin in senzibilnosti vodilnih kadrov, ki so zelo pomemben dejavnik pri medsebojnih odnosih, bomo v Leku pripravili izobraževanja s področja “mehkih veščin”. Tudi pri izboru in napredovanju kadrov bodo socialne veščine glavni element.

razvoj kadrov

Ker bi želeli tudi širšo javnost seznaniti z našo aktivno vlogo pri družbeni odgovornosti do zaposlenih, bomo to pri oglasih za zaposlitev nakazali: “Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti”. S tem povečujemo ugled podjetja in prenašamo vrednote družini prijaznejšega podjetje tudi v okolje zunaj naše organizacije.

skrb za bližnjega

Pri veliki obremenjenosti zaposlenega z nego bližnjega bomo v Leku pripravili ponudbo določenih storitev. Cilj pomoči pri skrbi za družinskega člana oziroma za bližnjega je zmanjšanje obremenjenosti zaposlenih in lažja organizacija dodatnih dejavnosti pri skrbi za bližnjega.

obveščenost

Pomembno je, da so zaposleni dobro obveščeni o tem, kaj lahko pričakujejo pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Zato bomo v prihodnje vzpostavili na intranetu novo rubriko o družini prijaznem podjetju; na dnevni red delovnih srečanj sveta delavcev, sindikata in zborov delavcev bomo uvrstili usklajevanje poklicnega in družinskega življenja; imenovali bomo tudi pooblaščenca za usklajevanje poklica in družine,… Poleg tega bomo svojcem zaposlenih z dnevom odprtih vrat omogočili, da spoznajo delovno okolje svojih bližnjih in za njih organizirali tudi posebne predstavitve podjetja. Prav tako pa bomo javnost in poslovne partnerje seznanjali s tematiko in jih obveščali o dobrih praksah pri nas.

Najbolj pogosti predlogi ukrepov v drugih podjetjih, ki so prejemniki certifikata

otroški časovni bonus med najbolj priljubljenimi ukrepi

Na področju delovnega časa so se podjetja odločala za uvedbo otroškega časovnega bonusa, časovni konto, fleksibilne delovne odmore, fiksni delovni čas z izbiro prihoda in odhoda in upoštevanje starševskih obveznosti pri načrtovanju izmenskega dela. Na področju oblikovanja družini prijaznega delovnega mesta podjetja uvajajo teledelo oziroma možnost dela od doma.

uvedli bodo pooblaščence za vprašanja poklica in družine

Pri politiki informiranja in komuniciranja bodo podjetja opravljala mnenjske raziskave med zaposlenimi, uvajala ali nadgradila interno komuniciranje ter izvajala aktivnosti odnosov z javnostmi, ki bodo promovirale usklajevanje družine in dela in nediskriminacijo staršev na delovnem mestu.

Med najbolj priljubljenimi ukrepi s področja informiranja in komuniciranja je uvedba posebnega pooblaščenca oziroma pooblaščenke za vprašanja usklajevanja poklica in družine. Pooblaščenec oziroma pooblaščenka v podjetju opravlja naloge kontaktne osebe za vsa vprašanja s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja in zastopa interese zaposlenih z družinskimi obveznostmi napram podjetju.

podjetja bodo podpirala aktivno očetovstvo

Na področju veščin vodstva so se podjetja zavezala k integriranju načel naklonjenosti družini in enakopravne obravnava žensk in moških v osnovne principe vodenja in filozofije poslovanja. Podjetja bodo začela z izobraževanjem vodij, vodilni bodo delovali kot vzor usklajevanja družine in dela, podjetja pa bodo investirala tudi razvoj socialnih veščin vodij.

Na področju razvoja kadrov bodo podjetja uvedla ukrepe: vključevanje dalj časa odsotnih sodelavcev v aktivnosti izobraževanja, načrte ponovnega vključevanja zaposlenih po daljši odsotnosti, vzpodbujanje žensk na delovnem mestu, vzpodbujanje in podpora aktivnemu očetovstvu, priprava individualnih načrtov kariernega razvoja in omogočanje opravljanje počitniškega dela svojcem zaposlenih.

Na področju strukture plačila in nagrajevanih dosežkov so se podjetja odločila za določanje višine letnega regresa zaposlenega na podlagi njenega ali njegovega družinskega statusa, nekatera podjetja pa bodo za zaposlene oblikovala posebno ponudbo za počitnice in prosti čas.

prvi koraki tudi pri uvajanju storitev za družino

Najmanj ukrepov – skupno 10 – je bilo sprejetih na področju storitev za družino, kar ne preseneča, saj so te storitve največkrat povezane z večjimi infrastrukturnimi investicijami in zavezami. Pa vendar so bili pomembni koraki narejeni tudi na tem področju. Bolnišnica Kopa Golnik bo preverila možnosti nudenja oziroma posredovanja storitev, povezanih z varstvom otrok. V podjetjih Intera in Mikro+Polo bodo zaposleni v izrednih primerih smeli otroke kratkoročno pripeljati na delo, v tem času jim bo na voljo primerno opremljen delovni prostor.

Podjetja Družina, Kontrola zračnega prometa Slovenije in Pinus TKI bodo uvedla sobo za otroke in starše za kratkoročno varstvo v nujnih primerih. Družba Sava se bo pri bankah za svoje zaposlene dogovarjala za možnost najema konkurenčnih kreditov za namen reševanja stanovanjskega problema zaposlenih.

Družba TOM bo uvedla prostor za nego, katerega namen je zaposlenim nuditi urejen prostor za počitek in nego, npr. za nosečnice ali za matere za skrb za otroke, ko je to potrebno. Prostor bo namenjen tudi ostalim zaposlenim za počitek ali nego v primeru potrebe.

Zadovoljni z odzivom delodajalcev

“V pridobitev certifikata se je v Sloveniji v prvem letu vključilo kar 33 podjetij, kar je precej več kot pri uvajanju certifikata v Nemčiji in Avstriji. Tam se je v prvih dveh letih vključevalo po 10 podjetij na leto. Primerjalno lahko rečemo, da je odziv v Sloveniji izjemen. Čemu lahko to pripišemo? Po eni strani je uvajanje certifikata v Sloveniji potekalo zelo strokovno in učinkovito, tako z vidika komuniciranja kot tudi z vidika strokovne podpore. Po drugi strani so uvajanje certifikata podprli vsi socialni partnerji. Tudi čas uvajanja je pravi, saj je zavedanje o problemu usklajevanja držinskega in poklicnega življenja v slovenski družbi vedno večje.

Predvsem pa se je pokazalo, da precej slovenskim podjetjem in organizacijam ni vseeno za svoje zaposlene. Nekateri delodajalci se zavedajo, da globalno gospodarsko okolje ni vedno najbolj ugodno za zaposlene in so pripravljeni to okolje po svojih močeh narediti prijaznejše. Zaposlenega se še vedno trudijo postavljati v središče, čeprav na drugačnih temeljih kot nekoč, sedaj na temeljih družbene odgovornosti do zaposlenih. In očitno je v Sloveniji takšnih podjetij več kot v državah z daljšo tradicijo tržnega gospodarstva, pa tudi več kot v tranzicijskih državah. Upajmo le, da bo tako tudi ostalo,” je uvajanje certifikata v Sloveniji komentiral vodja certificiranja Aleš Kranjc Kušlan iz Zavoda Ekvilib.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni svetovni generični proizvajalec. Lek zaposluje približno 2820 ljudi in je v letu 2006 dosegel prodajo v višini 904 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 840 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz opravil tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs (ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2006 je imel Sandoz okoli 21.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 6 milijard USD.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako pri patentiranih zdravilih kot generikih. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2006 so družbe v tej skupini dosegle neto prodajo v višini 37 milijard USD in neto dobiček v višini 7,2 milijarde USD. Približno 5,4 milijarde USD je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno 101.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran: http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:
Katarino Klemenc Dinjaški
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com