Sklepi 19. skupščine delniške družbe Lek

5. 8. 2003

Sporočamo vam, da je bila v četrtek, 31. 7. 2003, na sedežu družbe na Verovškovi 57 v Ljubljani 19. skupščina delniške družbe Lek.

Delničarji so bili seznanjeni s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2002 in s stališčem nadzornega sveta o revizijskem poročilu za isto leto. Delničarji so nato odločali o predlogih uprave in nadzornega sveta ter sprejeli naslednje sklepe:

  • o uporabi bilančnega dobička za leto 2002, na podlagi katerega bo delničarjem delnic razreda A in B, vpisanim v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, v ponedeljek, 4. 8. 2003, izplačana dividenda v višini 1.600 SIT za posamično delnico razreda A in B ter prednostna dividenda 180 SIT za posamično delnico razreda B;

  • o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002;

  • o vključitvi družbe Lek d.d. v družbo Novartis Pharma Storitve d.o.o., Ljubljana skladno s 488. členom Zakona o gospodarskih družbah, pri čemer bo sklep o vključitvi pričel učinkovati z dnem vpisa vključitve v sodni register;

  • o imenovanju družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za revizorja za poslovno leto 2002.

Posledica vpisa vključitve družbe Lek d.d. v družbo Novartis Pharma Storitve d.o.o. v sodni register je izstop preostalih delničarjev. Novartis Pharma Storitve d.o.o. izstopajočim delničarjem zagotavlja odpravnino 105.000 SIT za posamično delnico Lek d.d. razreda A in razreda B. Zato lahko govorimo o enakopravni obravnavi vseh delničarjev. Izstopajoče delničarje bo o odpravnini in o njenem izplačilu še natančneje obvestila družba Novartis Pharma Storitve d.o.o..

Glede na podane izjave družbe Novartis Pharma Storitve d.o.o. bo Lek d.d. še naprej deloval kot samostojna družba. Poleg tega se je omenjena družba posebej zavezala, da ne bo spreminjala statusne oblike Leka kot delniške družbe in zagotovila, da Leku ne bo dajala obveznih navodil za vodenje. S tem je Leku d.d. zagotovljen nespremenjen proces sprejemanja odločitev in nespremenjen konkurenčni položaj družbe