18. skupščina delniške družbe Lek

Lekovi delničarji sprejeli predlagano

20. 1. 2003

Ljubljana, 20. januarja 2003 – Farmacevtska družba Lek sporoča, da so delničarji Leka na 18. skupščini delniške družbe, ki je bila dne 20. 1. 2003, odločali in sprejeli naslednje sklepe:

- o umiku delnic Leka d.d. razreda A in razreda B z organiziranega trga vrednostnih papirjev;
- o spremembah Statuta delniške družbe Lek, na podlagi katerih bo družba obveščala delničarje in širšo javnost o vsem, kar je pomembno za uresničevanje njihovih pravic in obveznosti ter o vseh pomembnih dogodkih ali okoliščinah, ki lahko vplivajo na njeno poslovanje, z javnimi objavami v časopisu Delo;
- o izvolitvi novih članov Nadzornega sveta Lek d.d., in sicer so bili za člane nadzornega sveta s štiriletnim mandatom, ki začne teči 20. 1. 2003, izvoljeni g. Hubert Hirzinger, g. Andreas Rummelt, g. Peter Rupprecht, g. Erwin Schillinger, g. Christian Seiwald in g. Peter Kraljič.

Lek d.d. je v skladu s 54. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev in 4. odstavkom 542. člena Zakona o gospodarskih družbah vsem tistim delničarjem Leka d.d., ki so nasprotovali umiku delnic z organiziranega trga in so bili hkrati imetniki delnic Leka d.d. od dne 19. 12. 2002 dalje, ponudil odškodnino oz. primerno denarno odpravnino (v nadaljevanju: odpravnina). Odpravnina v višini 85.000 (z besedo: petinosemdeset tisoč) SIT za eno (1) delnico Leka d.d. je bila navedenim delničarjem ponujena na zapisnik, s podpisom katerega so ti delničarji sprejeli ponujeno odpravnino.

Zaradi umika delnic Leka d.d. z organiziranega trga vrednostnih papirjev se spreminja način trgovanja z delnicami Leka d.d., saj se z njimi ne bo več trgovalo na borzi. Ne glede na to pa so delnice Leka d.d. še vedno prenosljive in jih je torej mogoče tudi neposredno prodati. Za informacijo v zvezi s prodajo delnic lahko delničarji pokličete tudi v sektor Finance družbe Lek, telefon: (01) 580 20 59.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.


  • Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43 Miša Komar Žiberna, Korporativno komuniciranje v Leku