Javna ponudba uspešna

26. 11. 2002

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, v skladu z določbami 50. člena Zakona o prevzemih, 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravili Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana,

javnost obvešča,

da je Agencija za trg vrednostnih papirjev (“ATVP”) z odločbo Opr. št.:171/51/AG-02-(731) z dne 21.11.2002 ugotovila, da je javna ponudba ponudnika Servipharm AG, c/o Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Švica (“ponudnik”), za odkup 1.792.782 navadnih imenskih delnic razreda A z glasovalno pravico in 140.394 prednostnih imenskih delnic razreda B z glasovalno pravico, z nominalno vrednostjo delnice obeh razredov 6.000 SIT, izdajatelja Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana (“izdajatelj”), ki je trajala od 28. 9. 2002 do 18. 11. 2002,

uspešna.

ATVP je v obrazložitvi odločbe navedla, da jo je ponudnik v skladu z določbami Zakona o prevzemih obvestil, da je javno ponudbo za odkup sprejelo 18.151 imetnikov delnic izdajatelja, ki so bili skupaj imetniki 1.915.256 delnic izdajatelja, neodvisno od razreda delnic, kar predstavlja 99,07 % vseh izdanih delnic izdajatelja. Od tega je javno ponudbo za odkup sprejelo 17.624 imetnikov navadnih imenskih delnic izdajatelja razreda A (ki so imeli skupaj 1.778.356 navadnih imenskih delnic razreda A) in 1.288 imetnikov prednostnih imenskih delnic izdajatelja razreda B (ki so imeli skupaj 136.900 prednostnih imenskih delnic razreda B). Ker je v prospektu za javno ponudbo za odkup delnic izdajatelja ponudnik določil najmanjše število delnic, za katere mora biti sprejeta ponudba za odkup, da se šteje za uspešno, in sicer 985.920 delnic, neodvisno od razreda delnic (kar predstavlja 51 % vseh izdanih delnic), je zato ATVP ugotovila, da je predmetna javna ponudba uspela.

Lek d.d.