SPOŠTOVANI LEKOVI DELNIČARJI!

21. 10. 2002

Na podlagi zahteve manjšine delničarjev (Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, NFD 1 Investicijski sklad, investicijska družba d.d., Ljubljana, ki ga zastopa Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., Ljubljana in Triglav Steber ID d.d., Ljubljana) za uvrstitev dodatnih točk dnevnega reda na dnevni red že sklicane 17. skupščine delniške družbe Lek, ki bo v torek, dne 12. novembra ob 13.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Verovškova 57 ter skladno določbam 284. in 286. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Lek, Uprava Lek d.d. objavlja

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 17. SKUPŠČINE Lek d.d.
in sicer tako, da:

1. pri 2. točki dnevnega reda: “Obravnava in sprejem sklepa o spremembi Statuta delniške družbe Lek”, manjšina delničarjev ter Uprava predlagata, da se doda nov predlog sklepa, ki se glasi:

67. (sedeminšestdeseti) člen se spremeni tako, da se odslej glasi: “Tretji odstavek 40. (štiridesetega) člena preneha veljati z dnem pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o uspešnosti ponudbe za odkup vseh delnic družbe, ki jo na podlagi Zakona o prevzemih izda Agencija za trg vrednostnih papirjev, pod pogojem, da je ponudbo, na katero se nanaša taka odločba, objavil ponudnik, ki je po 24.06.2002 (štiriindvajsetem juniju dvatisočdva) pridobil dovoljenje nadzornega sveta družbe za pridobitev imenskih delnic družbe v skupni nominalni vrednosti, ki presega kumulativo 15 (petnajst) % osnovnega kapitala družbe.

Nadzorni svet je pristojen, da ugotovi izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena tretji odstavek 40. (štiridesetega) člena preneha veljati najkasneje s 30.06.2003 (tridesetim junijem dvatisočtri).”

2. se doda na dnevni red novo točko 3: Obravnava in sprejem sklepa o dopolnitvi pooblastila upravi za nakup lastnih delnic

Manjšina delničarjev ter Uprava predlagata naslednji sklep:

Pooblastilo, ki ga je skupščina na svoji 15. seji dne 24.6.2002 podelila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic, se dopolni, kot sledi: (a) uprava lahko glede lastnih delnic družbe sprejme ponudbo za odkup delnic družbe tistega ponudnika, ki je pridobil (i) dovoljenje nadzornega sveta družbe za pridobitev imenskih delnic družbe v skupni nominalni vrednosti, ki presega kumulativno 15 (petnajst) % osnovnega kapitala in (ii) dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za objavo javne ponudbe za odkup vseh delnic družbe; (b) prednostna pravica delničarjev se v primeru odsvojitve delnic v skladu s točko (a) tega pooblastila v celoti izključi.

*********

Upoštevajoč zahtevo manjšine delničarjev, da se zahteva delničarjev v celoti objavi, v celoti povzemamo še “NAMEN IN RAZLOG ZA DODATNI TOČKI DNEVNEGA REDA”, kot to navaja manjšina delničarjev v svoji zahtevi in sicer:

“Razlog za razširitev 2. točke dnevnega reda je dejstvo, da 15 % omejitev glasovalnih upravičenj na skupščini družbe Lek d.d. v današnjih vedno bolj obsežnih statusnopravnih povezovanjih in koncentracijah ni več primerna. Predlagane spremembe statuta bodo tako omogočile, da bodo lahko tudi večji delničarji glasovali s celotnim paketom delnic.

Novo 3. točko uvrščamo na dnevni red zaradi odprte javne ponudbe za odkup vseh delnic družbe.”

Pogoji, od katerih je odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice, so bili skladno določbi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah objavljeni že v sklicu skupščine, v časopisu DELO dne 11.10.2002.

V zvezi z zahtevo manjšine delničarjev za uvrstitev dodatnih točk dnevnega reda na skupščino, delničarje še obveščamo, da je gradivo oz. zahteva manjšine delničarjev za dopolnjeno točko 2 dnevnega reda skupščine z besedilom predlaganih sprememb Statuta delniške družbe Lek in za novo toèko 3 dnevnega reda skupščine, dostopno na sedežu družbe, na Verovškovi 57 v Ljubljani, od te objave dalje, vsak delovni dan od 11.00 do 13.00 ure.

VLJUDNO VABLJENI!

Uprava Lek d. d.