SPOŠTOVANI LEKOVI DELNIČARJI!

11. 10. 2002

Na podlagi zahteve manjšine delničarjev (Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Nacionalna finančna družba d.o.o., Ljubljana in Triglav družba za upravljanje d.o.o., Ljubljana) ter skladno določbam Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Lek sklicujemo 17. skupščino delniške družbe Lek, ki bo v torek, 12. novembra 2002, ob 13.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Verovškova 57, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov
Predlog sklepa Uprave in Nadzornega sveta:
Izvolijo se organi skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar po predlogu sklicatelja.

2. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi Statuta delniške družbe Lek
Predlog sklepa Uprave in Nadzornega sveta:
Skupščina sprejme spremembo Statuta delniške družbe Lek v predlaganem besedilu.

* * *

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne 02.11.2002 vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe, in sicer v času od objave tega sklica do vključno 09.11.2002 do 13.00 ure. Pisne prijave so pravočasne, če na sedež družbe prispejo do vključno 09.11. 2002.

Delničar, ki je pravna oseba, mora ob prijavi priložiti izpisek iz sodnega ali drugega ustreznega registra pravnih oseb.

Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Prijavljeni delničarji prevzamejo potrdilo o udeležbi in glasovnice na sedežu družbe od 04.11.2002 dalje do zasedanja skupščine.

Besedilo predlagane spremembe Statuta delniške družbe Lek ter gradivo k prvi točki dnevnega reda je na voljo na sedežu družbe, na Verovškovi 57 v Ljubljani, od dneva objave sklica skupščine dalje, vsak delovni dan od 11.00 do 13.00 ure.

Dvorana bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja.

VLJUDNO VABLJENI!

Lek farmacevtska družba d. d.

Predsednik Uprave Lek d. d.
Metod Dragonja

Predsednik Nadzornega sveta Lek d. d.
Jože Obersnel