Sklic skupščine

26. 8. 2002

SPOŠTOVANI LEKOVI DELNIČARJI!

Na podlagi Statuta delniške družbe Lek sklicujemo 16. skupščino delniške družbe Lek, ki bo v petek, 27. septembra 2002, ob 7.30 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Verovškova 57, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

  • Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov
    Predlog sklepa: Izvolijo se organi skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar po predlogu sklicatelja.
  • Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta delniške družbe Lek
    Predlog sklepa: Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe v predlaganem besedilu.
  • Obravnava in sprejem sklepa o dopolnitvi pooblastila upravi za nakup lastnih delnic
    Predlog sklepa: Pooblastilo, ki ga je skupščina na svoji 15. seji dne 24. 6. 2002 podelila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic se dopolni kot sledi: (a) uprava lahko glede lastnih delnic družbe sprejme ponudbo za odkup delnic družbe tistega ponudnika, ki je pridobil (i) dovoljenje nadzornega sveta družbe za pridobitev imenskih delnic družbe v skupni nominalni vrednosti, ki presega kumulativo 15 (petnajst) % osnovnega kapitala in (ii) dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za objavo javne ponudbe za odkup vseh delnic družbe; (b) prednostna pravica delničarjev se v primeru odsvojitve delnic v skladu s točko (a) tega pooblastila v celoti izključi.

* * *


Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne 17. 9. 2002 vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe, in sicer v času od objave tega sklica do vključno 24. 9. 2002. Pisne prijave so pravočasne, če na sedež družbe prispejo do vključno 24. 9. 2002.

Delničar, ki je pravna oseba, mora ob prijavi priložiti izpisek iz sodnega ali drugega ustreznega registra pravnih oseb.

Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Prijavljeni delničarji prevzamejo potrdilo o udeležbi in glasovnice na sedežu družbe od 17. 9. 2002 dalje do zasedanja skupščine.

Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta delniške družbe Lek ter gradivo za tretjo točko dnevnega reda je na voljo na sedežu družbe, na Verovškovi 57 v Ljubljani, od dneva objave sklica skupščine dalje, vsak delovni dan od 11.00 do 13.00 ure.

Dvorana bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja.

VLJUDNO VABLJENI!

Lek farmacevtska družba d. d.

Predsednik Uprave Lek d. d.
Metod Dragonja

Predsednik Nadzornega sveta Lek d. d.
Jože Obersnel