Delničarji podprli večino predlogov na skupščini Leka

4. 7. 2000

Dvanajsta skupščina delniške družbe Lek Ljubljana, 4. julija – Danes je v prostorih Leka potekala dvanajsta skupščina delničarjev. Delničarji so z večino glasov podprli poročilo o poslovanju in delitvi dobička za leto 1999 in s tem izkazali zaupanje upravi in nadzornemu svetu delniške družbe Lek.

Lekovi delničarji so na skupščini obravnavali poročilo o poslovanju za leto 1999, predlog o delitvi dobička, spremembe statuta, imenovali revizorja in volili novega člana nadzornega sveta.

Poročilo o poslovanju za leto 1999 je izčrpno predstavil Metod Dragonja, predsednik uprave. Poudaril je, da je Lek poslovno leto 1999 zaključil uspešno. Prodaja na ravni družbe je znašala 47.580 mio sit, kar je bilo na ravni rebalansiranih poslovnih ciljev. Neto dobiček znaša 3.120 mio sit. Obseg dobička predstavlja optimumdglede na to, da so v Leku izvajali vrsto projektov in aktivnosti, ki so temelj za rast poslovanja v letu 2000 in prihodnjih letih. Ustvarjeni dobiček predstavlja 7,2-odstotni donos na kapital, merjeno po slovenskih računovodskih standardih, in 12,3-odstotni donos na kapital, merjeno po mednarodnih računovodskih standardih.

Predsednik uprave je predstavil še usmeritve za leto 2000, ki zagotavljajo stabilno rast. To je moč doseči z večjo aktivnostjo na vseh Lekovih ključnih trgih in naravnanostjo družbe v učinkovitejši razvoj novih izdelkov. Za letošnje leto Lek načrtuje 12,8-odstotno rast prodaje in še hitrejšo rast dobička.

Delničarji so sprejeli poročilo o poslovanju Leka v letu 1999.

Predlagana delitev dobička je bila sprejeta. Dividenda za delnico razreda A in B znaša 800 sit, kumulativna prednostna dividenda za posamično delnico razreda B pa 360 sit. Dividende bodo začeli izplačevati najpozneje v šestdesetih dneh po zasedanju skupščine. Način izplačila dividend bo določila uprava družbe.

Skupščina ni sprejela sklepa o spremembi statuta v predlaganem besedilu, ker predlog ni dobil tričetrtinske podpore delničarjev.

Skupščina je izvolila novega člana nadzornega sveta. Od 4. 7. 2000 dalje bo novi član nadzornega sveta delniške družbe Lek mag. Jože Lenič iz Kapitalskega sklada. V nadzornem svetu bo zastopal kapitalsko stran; nadomestil bo mag. Petra Filipiča, ki mu je potekel štiriletni mandat v nadzornem svetu Leka. Za njegovo profesionalno in vestno delo so se mu delničarji na skupščini še posebej zahvalili.

Skupščina je na predlog nadzornega sveta imenovala za revizorja za poslovno leto 2000 revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.

Skupščina delničarjev se je zaključila z obvestilom o ponovni izvolitvi mag. Dragana Kesiča za člana nadzornega sveta.