Novartisov Kisqali® (ribociklib) je v Evropski uniji v kombinaciji s katerim koli zaviralcem aromataze odobren kot zdravilo prvega izbora za bolnice z lokalno napredovalim ali metastatskim HR+/HER2– rakom dojke

  • Odobritev temelji na izsledkih ključne študije MONALEESA-2, ki so pokazali, da je kombinacija ribocikliba in letrozola zmanjšala tveganje za napredovanje bolezni ali smrt za 43 % bolj kot samostojna uporaba letrozola.1
  • Ribociklib je skupaj z letrozolom omogočal povprečno 25,3-mesečno preživetje brez napredovanja bolezni (»progression-free survival«, PFS) v primerjavi s 16,0 mesečnim preživetjem pri bolnicah, ki so prejemale samo letrozol.1
  • Ribociklib je skupaj z letrozolom omogočal hitro klinično izboljšanje pri bolnicah z merljivo boleznijo, saj se je že po osmih tednih tumor zmanjšal pri 76 % bolnic v primerjavi s 67 % tistih, ki so prejemale samo letrozol.2
  • Pri do eni tretjini bolnic z rakom dojke v zgodnjem stadiju bo bolezen sčasoma napredovala;3 diagnozo napredovalega raka dojke vsako leto postavijo približno 250.000 ženskam po svetu.4
20. 9. 2017

Iz družbe Novartis so sporočili, da je sredi avgusta Evropska komisija odobrila uporabo zdravila Kisqali® (ribociklib) v kombinaciji z zaviralcem aromataze za začetno endokrino zdravljenje žensk v pomenopavzi z lokalno napredovalim ali metastatskim hormonsko odvisnim (HR pozitivnim) in na receptorje humanega epidermalnega rastnega faktorja 2 negativnim (HER2 negativnim) rakom dojke (HR+/HER2–). Ribociklib je prvi zaviralec kompleksa CDK4/6, ki so ga odobrili v Evropi na osnovi študije faze III za oceno zdravljenja prve linije, v kateri je zdravilo pri vmesni analizi doseglo primarni cilj študije glede preživetja brez napredovanja bolezni.

»Odobritev ribocikliba utrjuje naš že sicer priznani vodilni položaj pri raziskovanju raka in spodbuja naša prizadevanja pri razvoju inovativnih načinov tarčnega zdravljenja,« je povedal Bruno Strigini, izvršni direktor družbe Novartisova Onkologija. »Ponosni smo, da smo v študiji sodelovali z raziskovalci in bolniki ter lahko tako zdravstveni skupnosti ponudimo novo možnost zdravljenja za bolnice z napredovalim ali metastatskim rakom dojke.«

Odobritev v Evropski uniji je omogočilo pozitivno mnenje, ki ga je junija podal Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (odbor CHMP) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA). Pozitivno mnenje je bilo osnovano na podatkih iz ključne študije faze III MONALEESA-2 o boljši učinkovitosti in varnosti kombinacije ribocikliba in letrozola v primerjavi s samostojno uporabo letrozola. Pozitivno mnenje je vključevalo priporočilo, ki onkologom dopušča fleksibilnost, da lahko ribociklib predpišejo s tistim zaviralcem aromataze (z letrozolom, anastrozolom ali eksemestanom), ki se jim zdi najbolj primeren za posamezno bolnico.

»Napredovali rak dojke ostaja neozdravljiva bolezen, zato je pomembno takoj ob postavitvi začetne diagnoze začeti zelo učinkovito zdravljenje,« je dejal Wolfgang Janni, dr. med., dr. sci., z univerze v Ulmu, tudi raziskovalec v študiji MONALEESA-2. »Zdi se mi spodbudno, da v Evropi ženske z napredovalim HR+/HER2– rakom dojke lahko v prvi fazi zdravljenja prejmejo ribociklib v kombinaciji z letrozolom, torej kombinacijo, ki je v ključni študiji MONALEESA-2 omogočala dobro preživetje brez napredovanja bolezni več kot dve leti.«

V študijo MONALEESA-2 so vključili 668 pomenopavznih žensk z napredovalim ali metastatskim HR+/HER2– rakom dojke, ki pred tem niso prejemale nobene sistemske terapije za zdravljenje napredovale bolezni. Izsledki kažejo, da je kombinacija ribocikliba in letrozola, zaviralca aromataze, zmanjšala tveganje za napredovanje bolezni ali smrt za 43 % bolj kot samostojna uporaba letrozola (povprečno preživetje brez napredovanja bolezni je bilo 25,3 meseca (95‑odstotni IZ: 23,0–30,3) v primerjavi s 16,0 meseca (95‑odstotni IZ: 13,4–18,2); razmerje ogroženosti (HR) = 0,568 (95‑odstotni IZ: 0,457–0,704; p < 0,0001))1. Pri več kot polovici (55 %) bolnic, ki so imele merljivo bolezen in so prejemale ribociklib in letrozol, se je tumor zmanjšal za najmanj 30 %.1

Pri do tretjini bolnic z rakom dojke v zgodnjem stadiju bo bolezen sčasoma napredovala, saj je za zdaj ni mogoče dokončno ozdraviti.3 Diagnozo napredovalega raka dojke vsako leto postavijo približno 250.000 ženskam po svetu.4

Ribociklib je mogoče jemati peroralno enkrat na dan skupaj s hrano ali brez nje v priporočenem začetnem odmerku 600 mg (tri 200‑miligramske tablete) prve tri tedne, sledi teden odmora. Ribociklib je treba jemati v kombinaciji z neprekinjeno uporabo katerega koli izmed zaviralcev aromataze.

S to odločbo je zdravilo odobreno v vseh 28 članicah Evropske unije ter na Islandiji, Norveškem in v Lihtenštajnu, v pripravi pa so vloge za regulatorno odobritev pri drugih agencijah za zdravila po celem svetu.

Ameriška agencija za hrano in zdravila (FDA) je marca 2017 odobrila uporabo ribocikliba v kombinaciji s katerim od zaviralcev aromataze za zdravljenje bolnic z metastatskim rakom dojke. Kombinacijo ribocikliba in letrozola so vključili v smernice NCCN (National Comprehensive Cancer Network® Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) kot priporočilo prve kategorije za pomenopavzne bolnice z metastatskim HR+/HER2– rakom dojke.5

Ribociklib

Ribociklib je selektivni zaviralec od ciklina odvisnih kinaz in sodi v skupino zdravil, ki upočasnjujejo napredovanje raka tako, da zavirajo dva proteina – od ciklina odvisni kinazi 4 in 6 (CDK4/6). Kadar sta ta dva proteina čezmerno aktivna, omogočata tumorskim celicam, da se prehitro razmnožujejo in delijo. Povečana natančnost usmerjenega delovanja proti proteinoma CDK4/6 ima verjetno pomembno vlogo pri onemogočanju nenadzorovanega podvojevanja tumorskih celic.

Ribociklib so razvili na Novartisovih inštitutih za biomedicinske raziskave (Novartis Institutes for BioMedical Research, NIBR) v raziskovalnem sodelovanju z družbo Astex Pharmaceuticals.

Program kliničnih študij z ribociklibom

V družbi Novartis nadaljujejo ocenjevanje ribocikliba v obsežnem programu kliničnih študij MONALEESA, ki vključuje še dve študiji faze III: MONALEESA-3 in MONALEESA-7. Z njima ocenjujejo uporabo ribocikliba v kombinaciji z različnimi hormonskimi zdravili pri različnih vrstah bolnikov, med katerimi so tudi ženske pred menopavzo. V študiji MONALEESA-3 ocenjujejo ribociklib v kombinaciji s fulvestrantom v primerjavi s samostojno uporabo fulvestranta pri pomenopavznih ženskah z napredovalim HR+/HER2– rakom dojke, ki pred tem še niso bile zdravljene oziroma so predhodno prejemale največ eno hormonsko zdravilo. V študiji MONALEESA-7 pa raziskujejo ribociklib v kombinaciji s hormonskim zdravilom in z goserelinom v primerjavi z zdravljenjem samo s hormonskim zdravilom in z goserelinom pri predmenopavznih ženskah z napredovalim HR+/HER2– rakom dojke, ki pred tem še niso prejemale hormonskih zdravil. Vključevanje bolnic v navedene študije je že končano.

Poleg tega družba Novartis začenja še dve multicentrični, randomizirani, dvojno slepi klinični študiji faze III: EarLEE-1 in EarLEE-2. Namenjeni sta ovrednotenju varnosti in učinkovitosti ribocikliba skupaj s hormonskim zdravilom kot adjuvantno terapijo pri predmenopavznih in pomenopavznih ženskah, ki se predhodno še niso zdravile z zaviralci CDK4/6 ali zaviralci aromataze. V študiji EarLEE-1 želijo oceniti ribociklib skupaj z adjuvantnim hormonskim zdravilom v primerjavi s samostojno uporabo adjuvantnega hormonskega zdravila pri ženskah z zgodnjim visokorizičnim HR+/HER2– rakom dojke. V študiji EarLEE-2 bodo raziskovali ribociklib skupaj z adjuvantnim hormonskim zdravilom v primerjavi s samostojno uporabo adjuvantnega hormonskega zdravila pri ženskah z zgodnjim srednjerizičnim HR+/HER2– rakom dojke.

V študiji CompLEEment-1 ocenjujejo varnost in učinkovitost ribocikliba v kombinaciji z letrozolom pri moških in pri predmenopavznih ter pomenopavznih ženskah z napredovalim HR+/HER2– rakom dojke, ki pred tem niso prejemali nobene terapije za zdravljenje napredovale bolezni. Študija CompLEEment-1 je odprta, multicentrična študija faze IIIb, pri kateri trenutno poteka vključevanje preiskovancev. V študiji CompLEEment-1 sodelujeta tudi Onkološki inštitut Ljubljana in Univerzitetni klinični center Maribor.

Družba Novartis in napredovali rak dojke

Družba Novartis je že več kot 25 let na čelu razvijanja znanstvenega napredka za bolnike z rakom dojke in izboljševanja klinične prakse v sodelovanju z globalno skupnostjo. Z enim najbolj raznolikih naborov zdravil, ki jih pripravlja za bolnice z rakom dojke, in z največjim številom zdravil za raka dojke v razvoju je družba Novartis med farmacevtskimi družbami vodilna pri odkrivanju novih možnosti zdravljenja in kombinacij zdravil, zlasti za napredovalega hormonsko odvisnega (HR+) raka dojke, ki je najbolj pogosta oblika te bolezni.

Pomembne varnostne informacije o ribociklibu iz Povzetka glavnih značilnosti zdravila, ki je odobren v Evropski uniji

Najpogostejši neželeni učinki (o katerih so poročali s pogostnostjo ≥20 %), pri katerih je pogostnost pri uporabi ribocikliba in letrozola presegala pogostnost pri uporabi placeba in letrozola, so bili bolezni krvi in limfatičnega sistema (med drugim znižano število nevtrofilcev in levkocitov), glavobol, bolečine v hrbtu, navzea, utrujenost, diareja, bruhanje, obstipacija, izpadanje las in izpuščaj. Najpogostejši neželeni učinki stopnje tri oziroma štiri (o katerih so poročali s pogostnostjo ≥2 %) pa so bili znižano število nevtrofilcev ali levkocitov, patološke vrednosti jetrnih testov (zvišana vrednost alanin aminotransferaze in aspartat aminotransferaze), znižano število limfocitov, znižane vrednosti fosfatov, bruhanje, navzea, utrujenost in bolečine v hrbtu. Med hudimi neželenimi učinki so najpogosteje opažali znižano število nevtrofilcev, o zvišanju telesne temperature ob sočasnem znižanju števila nevtrofilcev so poročali pri 1,5 % bolnic.

Ribociklib lahko povzroča resne neželene učinke, kot so izrazito znižanje števila nevtrofilcev in patološke vrednosti jetrnih testov; vpliva lahko na električno dejavnost srca in povzroča motnjo, imenovano podaljšani interval QT/QTc, ki lahko povzroči motnje srčnega ritma. Iz previdnostnih razlogov je treba bolnicam pred začetkom zdravljenja pregledati celotno krvno sliko, jetrno funkcijo in ravni elektrolitov v serumu, nato pa te parametre spremljati med potekom zdravljenja z ribociklibom. Bolnicam je treba pregledati delovanje srca pred začetkom zdravljenja in ga nato spremljati med zdravljenjem.

Učinkovitosti in varnosti ribocikliba niso proučevali pri bolnicah s kritično visceralno boleznijo.

Izogibati se je treba uporabi ribocikliba skupaj z zdravili, za katera je znano, da podaljšujejo interval QTc, in z močnimi zaviralci CYP3A4, saj bi to lahko povzročilo podaljšanje intervala QT/QTc. Če se sočasnemu zdravljenju z močnimi zaviralci CYP3A4 ni mogoče izogniti, je treba znižati odmerek ribocikliba. Sočasno odmerjanje z drugimi zdravili, ki lahko vplivajo na repolarizacijo srca ali podaljšujejo interval QT/QTc, je treba upoštevati pred začetkom zdravljenja in med zdravljenjem z ribociklibom. Pri bolnikih, ki sočasno jemljejo katerega od občutljivih substratov CYP3A4 z nizkim terapevtskim indeksom, je priporočena previdnost zaradi povečanega tveganja za neželene dogodke, ki jih lahko povzroči sočasna uporaba ribocikliba in teh zdravil.

Ribociklib vsebuje sojin lecitin, zato ga ne smejo jemati bolniki, ki so alergični na arašide ali sojo.

Po podatkih iz študij na živalih lahko ribociklib škoduje plodu, če ga ženska prejema v času nosečnosti. Iz previdnostnih razlogov morajo ženske v rodni dobi uporabljati učinkovito kontracepcijo v času zdravljenja z ribociklibom in še najmanj 21 dni po koncu zdravljenja. Ženske ne smejo dojiti še najmanj 21 dni po zadnjem odmerku ribocikliba. Ribociklib lahko zmanjšuje plodnost pri moških.

Literatura 

  1. Hortobagyi G, Stemmer S, Burris H, in sod. Updated results from MONALEESA-2, a phase III trial of first-line ribociclib plus letrozole in hormone receptor-positive HER2-negative advanced breast cancer. Predstavljeno na 53. letnem srečanju American Society of Clinical Oncology (ASCO), 4.6.2017, Chicago, Illinois (abstract #1038).
  2. Janni W, Alba E, Bachelot T, in sod. Duration of response and tumor shrinkage with first-line ribociclib + letrozole in postmenopausal women with HR+, HER2- advanced breast cancer. Predstavljeno na letnem srečanju European Society for Medical Oncology (ESMO), 8.-12. september 2017, Madrid, Španija (poster 245PD).
  3. O’Shaughnessy J. Extending survival with chemotherapy in metastatic breast cancer. The Oncologist. 2005;10(Suppl 3):20–29.
  4. Buckley N, Isherwood A. Breast Cancer. Decision Resources. March 2011:1-301.
  5. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Breast Cancer V.2.2017. © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017. Vse pravice pridržane. Dostopano7.4.2017. Trenutno veljavne smernice si je mogoče v celoti ogledati na spletni strani www.nccn.org.
* * *

O Novartisu

Novartis ponuja inovativne rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, cenovno dostopna generična in podobna biološka zdravila ter zdravila za zdravje oči. Novartis ima vodilni položaj v svetu na vsakem od teh področij. V letu 2016 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 48,5 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 119.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

Novartis je na Twitterju. Sledite lahko @Novartis in @NovartisCancer na http://twitter.com/novartis in http://twitter.com/novartiscancer

Za Novartisove multimedijske vsebine prosim obiščite www.novartis.com/news/media-library

Za vprašanja glede spletnega mesta ali registracije nanj, prosim, kontaktirajte media.relations@novartis.com

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Novartisova Služba za odnose z mediji

Centralnaštevilka za medije: +41 61 324 2200
e-pošta: media.relations@novartis.com

Eric Althoff
Novartis Global Media Relations
+41 61 324 7999 (direktna številka)
+41 79 593 4202 (mobilni telefon)
eric.althoff@novartis.com

Julie Masow
Novartis Oncology Media Relations
+1 862 778 7220 (direktna številka)
+1 862 579 8456 (mobilna številka)
julie.masow@novartis.com

Katarina Klemenc
Direktorica Korporativnega komuniciranja
Lek d. d.
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenia
+386 1 580 29 99 (direktna številka)
katarina.klemenc@sandoz.com

Novartis Služba za odnose z vlagatelji

Centralna številka za vlagatelje:
+41 61 324 7944
e-pošta: investor.relations@novartis.com