Lek uspešen v devetih mesecih

24. 11. 1998

Lekov Nadzorni svet je na svoji seji konec novembra sprejel poročilo o poslovanju družbe v prvih devetih mesecih letošnjega leta. Družba je imela v tem obdobju 35 milijard tolarjev prihodka, s čimer je dosegla 12-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. S prodajo je Lek ustvaril 3,6 milijard tolarjev dobička.

Najboljše rezultate je Lek dosegel na trgih ZDA, Češke in Makedonije; v prvih devetih mesecih je uresničil 90 % letošnjega poslovnega načrta za te trge.

K dobrim rezultatom na ameriškem trgu je pomembno prispevala prodaja OTC zdravil, zlasti cimetidina. Registracijo za prodajo omenjenega zdravila na tem zahtevnem trgu je Lek dobil junija letos.

Zelo zadovoljni so tudi s prodajo veterinarskih izdelkov, saj je bila v letošnjih devetih mesecih za 26 % večja kot v enakem obdobju lani.

Ekonomska kriza v nekdanji Sovjetski zvezi, ki je prizadela vsa podjetja, ki prodajajo na tem trgu, ne bo bistveno vplivala na neto dobiček, ki ga je načrtovala družba Lek.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s poslovanjem z Lekovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev ter s postopkom dematerializacije delnic razredov B in C. Od 16. 11. 1998 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev trgujejo z razširjeno delnico razreda A, delnica C pa je bila umaknjena iz kotacije in priključena delnici A v razširjeni kotaciji.

Družba bo delnico B uvrstila v kotacijo po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj.

Tuji delničarji so imeli na dan 17. 11. 1998 v lasti 23,5 % Lekovih delnic. Njihov delež se je torej zmanjšal za 7 % v korist slovenskih fizičnih in pravnih oseb.