Lek, član skupine Sandoz, izboljšal vse bistvene kazalnike okoljske učinkovitosti

  • Lek, član skupine Sandoz, je lani v naložbe v varovanje okolja vložil 2,9 milijona evrov, okoljske investicije je izvajal na vseh lokacijah, v Ljubljani, Mengšu, na Prevaljah in v Lendavi.
  • Med drugim je za 34 % zmanjšal emisije lahkohlapnih organskih spojin na tono proizvoda.
  • Na vseh lokacijah je povečal število zaposlenih, in sicer za od 2 do 15 %, ter skupno pridobil 249 novih sodelavcev.
  • V desetih letih je 2.900 Novartisovih zaposlenih v Sloveniji opravilo več kot 23.000 ur prostovoljstva.
23. 9. 2015

Lek, član skupine Sandoz, ohranja vlogo pomembnega zaposlovalca v osrednjeslovenski regiji, na Koroškem in v Prekmurju. Na lokaciji Prevalje je v preteklem letu povečal število zaposlenih za 15 %, v Mengšu za 11 %, Lendavi 4 % in v Ljubljani za 2 %. Leto je zaključil s 3.124 redno zaposlenimi, kar je 5 % več kot v letu 2013. Izboljšal je vse bistvene kazalnike okoljske učinkovitosti in v sklopu intenzivnih naložbenih aktivnosti nadaljeval investicije v varovanje okolja. Pregled ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivov svojega poslovanja je predstavil v pravkar objavljenem Poročilu o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. za leto 2014.

Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka, člana skupine Sandoz, je ob objavi rezultatov trajnostnih kazalnikov poslovanja izpostavil: »Naš razvoj je bil tudi v preteklem letu celovit, usmerjen k ekonomsko, družbeno in okoljsko odgovornemu poslovanju. Na vseh lokacijah smo nadaljevali naložbe in izboljšave.« V dvanajstih letih je tako Novartis v Sloveniji v razvoj ter posodabljanje in širitev proizvodnih zmogljivosti vložil že 1,6 milijarde evrov.

Lek, član skupine Sandoz, je zaradi načrtnega in sistematičnega vlaganja v razvoj, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih trinajstič prejel priznanje TOP 10 Izobraževalni management. Podaljšal je tudi stalni certifikat Družini prijazno podjetje in s tem potrdil svoje prizadevanje za delovno okolje, ki omogoča lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Za naložbe v varovanje okolja je Lek, član skupine Sandoz, namenil 2,9 milijona evrov, s katerimi je med drugim investiral v delno sanacijo kanalizacijskega omrežja v Ljubljani in vgradil nove lovilnike olj na vseh lokacijah. V Mengšu je postavil nov parni kotel z boljšim termičnim izkoristkom. V Lendavi je zagotovil tehnološko opremo za regeneracijo odpadnega reagenta, medtem ko je v Ljubljani obnovil fasado na obratu tabletarne in izboljšal energetsko učinkovitost objekta.

Ob izpolnjevanju zakonskih in drugih zahtev, med katerimi so tudi strogi Novartisovi standardi, je Lek, član skupine Sandoz, s številnimi projekti za izboljšavo energetske učinkovitosti na letni ravni prihranil 34,2 TJ energije in zmanjšal izpuste CO2 v ozračje za 1.408 ton. Kljub občutni, 20-odstotni količinski rasti obsega proizvodnje je porabil skupaj le 2 % več energije in 5 % več elektrike kot predhodno leto.

Na okoljskem področju je v primerjavi z letom 2013 izboljšal vse pomembnejše kazalnike učinkovitosti. Za 34 % je zmanjšal emisije lahkohlapnih organskih spojin na tono proizvoda. Energetsko učinkovitost je izboljšal za 15 %, za 10 % pa zmanjšal količino proizvedenih odpadkov in za enak odstotek povečal učinkovitost rabe vode, vse na tono proizvoda. Najbolj, za 23 % je učinkovitost rabe vode povečal na Prevaljah, v Lendavi za 16 %, Ljubljani za 10 % in Mengšu za 7 %.

Lek, član skupine Sandoz, že vrsto let zmanjšuje tudi emisije hlapnih organskih snovi v zrak. V preteklem letu je na lokaciji Ljubljana uvedel spremenjen tehnološki postopek, s katerim je nadomestil etanolno lakiranje pri eni kategoriji omeprazola z lakiranjem na vodni osnovi. Tudi v Mengšu je uspešno vpeljal modificiran postopek proizvodnje ene izmed učinkovin in odpravil uporabo diklormetana v tehnološkem procesu. Na Prevaljah je nadaljeval študije za zamenjavo etanolne faze z vodno v procesu lakiranja, potem ko je že leta 2011 v celoti nadomestil uporabo metilenklorida z etanolom.

V Leku, članu skupine Sandoz, ponovno uporabijo in reciklirajo odpadke, ki nastajajo v proizvodnji farmacevtskih učinkovin. Pri predelavi in ponovni uporabi organskih topil je vodilna lokacija Lendava, kjer je delež ponovno uporabljenih organskih topil dosegel 97 % (v Leku znaša 91%). V izvedbeni fazi je projekt, ki bo delež regeneracije v Lendavi še povišal.

Področje zdravja in varnosti je edino, na katerem niso dosegli vseh načrtovanih rezultatov. Po vrsti let, ko je število nezgod pri delu z bolniškim staležem upadalo, so lani zabeležili sedem nezgod, ki so zahtevale odsotnost z dela. Sprejeli so številne dodatne ukrepe za izboljšanje kulture ravnanja in zavedanja pomena varnosti pri delu ter vanje vključili tudi dobavitelje.

Lek, član skupine Sandoz, je v letu 2014 praznoval deseto obletnico vključenosti v Novartisovo globalno pobudo Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo. Pobuda je prerasla v eno najpomembnejših aktivnosti za spodbujanje družbene odgovornosti zaposlenih. V desetih letih je 2.900 Novartisovih zaposlenih v Sloveniji opravilo več kot 23.000 ur prostovoljstva, v katerih je pomagalo več kot 10.000 posameznikom in 40 neprofitnim organizacijam.

Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. za leto 2014 je pripravljeno po zahtevah Programa odgovornega ravnanja (Responsible Care), sistema okoljskega ravnanja EMAS in po mednarodnih smernicah trajnostnega poročanja GRI G4.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil, ki si prizadeva za trajnostni dostop do visoko kakovostnega zdravstvenega varstva. Sandoz zaposluje več kot 26.000 sodelavcev in ponuja široko paleto cenovno dostopnih zdravil bolnikom in kupcem po vsem svetu.
Sandozov globalni portfelj obsega okrog 1.100 molekul, ki so v letu 2014 predstavljale prodajo v obsegu 9,6 milijarde ameriških dolarjev. Sandoz ima vodilni položaj v svetu tako na področju podobnih bioloških zdravil ter generičnih anti-infektivov, oftalmoloških in transplantacijskih zdravil, kot tudi na ključnih terapevtskih področjih, od generičnih zdravil za injiciranje, dermatoloških zdravil in zdravil za bolezni dihal, do zdravil za srčno-žilne bolezni, bolezni presnove, zdravil za bolezni in motnje osrednjega živčevja, protibolečinskih zdravil in zdravil za bolezni prebavil.
Sandoz razvija, proizvaja in trži končne farmacevtske izdelke ter vmesne izdelke, vključno s farmacevtskimi in biotehnološkimi zdravilnimi učinkovinami. Skoraj polovico Sandozovega portfelja predstavljajo diferencirani izdelki – zdravila, ki jih je teže znanstveno razviti in izdelati kot običajna generična zdravila.
Od združitve svojih generičnih družb pod blagovno znamko Sandoz v letu 2003 je Sandoz zaznamovala močna organska rast, dosledno doseganje rasti pa je Sandoz dosegal tudi v določenih regijah in na različnih področjih diferenciranih izdelkov preko vrste ciljnih prevzemov, ki vključujejo družbe Hexal (Nemčija), EBEWE Pharma (Avstrija) in Fougera Pharmaceuticals (ZDA).
Sandoz je na Twitterju. Sledite mu na @Sandoz_global at http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2014 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 58 milijard ameriških dolarjev, približno 9,9 milijarde ameriških dolarjev (9,6 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis je imela 31. decembra 2014 v svojih družbah zaposlenih približno 133.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com