Lek, član skupine Sandoz, z naložbami povečuje okoljsko učinkovitost

  • Aktualni okoljski, ekonomski in družbeni kazalniki Leka, člana skupine Sandoz, v najnovejšem Poročilu o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. za leto 2012.
  • Lek, član skupine Sandoz, je v preteklem letu ustvaril 300 novih delovnih mest, za naložbe v varovanje okolja je namenil 2,4 milijona evrov.
  • Zmanjšanje količin emisij lahkohlapnih organskih snovi v zrak za 32 % in izboljšanje učinkovitosti na tono proizvoda za 41 % v primerjavi z letom prej.
7. 11. 2013

Lek, član skupine Sandoz, je z uresničevanjem letnih in dolgoročnih ciljev do leta 2015 ponovno povečal okoljsko učinkovitost. V proizvodnih procesih je z novimi naložbami in s tehnološkimi izboljšavami na tono proizvoda porabil 32 % manj vode in 24 % manj energije kot v izhodiščnem letu 2010. S širitvijo mnogih področij poslovanja je ustvaril 300 novih delovnih mest, največ v proizvodnji, kakovosti in biofarmacevtiki. Svoje dosežke je predstavil v poročilu o trajnostnem razvoju, v katerem že tretje leto zapored prikazuje svoje ekonomske, okoljske in družbene vplive s pomočjo mednarodno uveljavljenih in primerljivih kazalnikov.

Pri merjenju okoljskih vplivov so v Leku, članu skupine Sandoz, zlasti v Mengšu in Ljubljani, izpostavljeni rasti proizvodnje ter uvajanju novih izdelkov. Izboljševanje učinkovitosti na enoto proizvoda je zato še toliko pomembnejše. Na okoljskem področju jo dosegajo z zajetnimi naložbami v varovanje okolja in s stalnimi tehnološkimi izboljšavami.

Učinkovitost rabe različnih energentov in vode so občutno izboljšali. Bistveno, kar za 41 %, so povečali učinkovitost na tono proizvoda pri emisijah lahkohlapnih organskih spojin, njihovo skupno količino so zmanjšali kar za tretjino. K temu so bistveno prispevale naložbe v zmanjševanje emisij v zrak, tudi najobsežnejše okoljske naložbe minulega leta. Obstoječe naprave za termično oksidacijo emisij hlapnih organskih spojin so zamenjali z novimi napravami za regeneracijsko termično oksidacijo (RTO) v Mengšu in Ljubljani. V letošnjem letu jim je sledila enaka naložba na lokaciji Prevalje. Sosežig topil je sedaj bistveno energetsko varčnejši, saj naprave delujejo brez dodajanja zemeljskega plina že pri zelo nizkih koncentracijah topil v odpadnem zraku. Na lokaciji Mengeš so lani emisije zmanjšali tudi z dodatnimi prevezavami izpustov halogeniranih topil na kriokondenzacijsko napravo. Nadaljevali so sistematično zamenjavo halogeniranih topil z okolju prijaznejšimi nehalogeniranimi topili. Na lokaciji Prevalje so popolnoma ukinili uporabo halogeniranih topil in s povečanjem uporabe odpadne vode znižali porabo sveže vode v hladilne namene za 30 %.

Na lokaciji Lendava so z nadgradnjo ravnanja z odpadki skladno z zakonsko hierarhijo dosegli zmanjšanje izpustov CO2 in odlaganja pepela ter prihranek energije. Sežig biorazgradljivega micelija so preusmerili v bližnjo bioplinarno. Uvedba novega načina odstranjevanja nenevarnega odpadka zunaj lokacije pa je zaradi upoštevanja Novartisove metodologije prispevala k nižji učinkovitosti pri ravnanju z odpadki v primerjavi z letom prej.

Lek, član skupine Sandoz, ustvarja z novimi delovnimi mesti za današnje razmere še posebej pomembne ekonomske in družbene učinke. S širitvijo in z izboljšavami tehnoloških procesov obenem povečuje tudi strokovno usposobljenost zaposlenih. Ob občutnem povečanju števila zaposlenih je močno, kar za četrtino, povečal tudi število povprečnih ur izobraževanja na zaposlenega (54 ur). Skrb za zaposlene uresničuje tudi z zagotavljanjem zdravih in varnih delovnih pogojev, kar kaže ohranjanje vrednosti kazalnika nezgod z bolniškim staležem (LTIR) na nizki ravni (0,05).

Pomembno pozornost namenjajo vključevanju lokalnih skupnosti, tudi prek Dnevov odprtih vrat, ki so v preteklem letu potekali v Lendavi in Mengšu, letos pa še na Prevaljah. Zaposleni seznanijo okoliške prebivalce in druge obiskovalce z raziskovalno in proizvodno dejavnostjo ter jih popeljejo na ogled objektov. Vezi z lokalno skupnostjo utrjujejo tudi s posebnim Novartisovim Dnevom sodelovanja z lokalno skupnostjo, ko prostovoljci z vseh lokacij po Sloveniji darujejo kri in socialno občutljivejšim skupinam nudijo različne oblike pomoči in povezovanja.

O kazalnikih ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivov poslovanja poroča Lek, član skupine Sandoz, v Poročilu o trajnostnem razvoju, dostopnem na www.lek.si/si/o-nas/druzbena-odgovornost/. Poročilo vključuje kazalnike Programa odgovornega ravnanja (Responsible Care), sistema okoljskega ravnanja EMAS in mednarodnih smernic trajnostnega poročanja GRI.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, generična farmacevtska divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu v hitro rastoči industriji generičnih zdravil. Sandoz ponuja široko paleto okrog 1.100 visoko-kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni s patenti. S približno 26.000 zaposlenimi sodelavci v okoli 140 državah ima Sandoz vodilni položaj v svetu na področju podobnih bioloških zdravil, zdravil za injiciranje, oftalmoloških zdravil in dermatoloških zdravil ter trdno peto mesto na svetu na področju zdravil za inhaliranje. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, zdravila za srčno-žilne bolezni in hormonske terapije. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine in anti-infektive. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija), Oriel Therapeutics (ZDA) in Fougera Pharmaceuticals (ZDA). V letu 2012 je Sandoz dosegel prodajo v višini 8,7 milijarde ameriških dolarjev. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.sandoz.com.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva, izdelke za zdravje potrošnikov in veterinarske izdelke. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2012 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 56,7 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,3 milijarde ameriških dolarjev (9,1 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, zaposluje približno 128.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com