Poslanica Zveze prijateljev mladine Slovenije ob letošnjem Tednu otroka

Kako je biti otrok v današnji družbi?

4. 10. 2013

Vse od leta 1954 Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) prvi teden v oktobru namenja otrokom, njihovim pravicam in osveščanju javnosti o vprašanjih, poveznih z otroci. Letošnji Teden otroka se bo začel ta ponedeljek, sedem dni različnih aktivnosti pa bo povezovala tema Kako je biti otrok v današnji družbi?

Skrb za otrokove pravice je eno od pomembnih področij delovanja ZPMS. Od leta 1990 ZPMS organizira otroški parlament, s katerim želi spodbujati demokratični dialog med otroki. ZPMS vse od leta 1954 organizira Teden otroka, ki je namenjen otrokom in njihovemu položaju v družbi.

Na letošnjem, 23. nacionalnem otroškem parlamentu, so otroci izbrali temo Razmere v družbi. Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je sledila njihovi izbiri in je tako za temo letošnjega Tedna otroka določila temo Kako je biti otrok v današnji družbi? Na to temo se navezuje tudi letošnja poslanica ob Tednu otroka, ki sta jo skupaj pripravila ZPMS in Varuh človekovih pravic.

»Na vprašanje, kako je biti otrok v današnji družbi, lahko prepričljivo odgovorijo samo otroci. Odrasli jim lahko le pomagamo odgovoriti na večino vprašanj. Vendar nismo dolžni le pojasnjevati, temveč tudi ukrepati in prispevati k spodbudnejšim razmeram odraščanja, šolanja, osamosvajanja,« je iz letošnje poslanice izpostavila predsednica ZPMS Darja Groznik. »Odrasli moramo storiti vse, kar je v naših močeh, da ohranimo visoko in kakovostno raven zadovoljevanja otrokovih potreb in interesov.«

Predsednica ZPMS je na današnji novinarski konferenci predstavila tudi sklepe posveta Otrokova pravica do zasebnosti v medijih. Posvet sta konec septembra organizirala Središče ZIPOM, ki deluje pod okriljem ZPMS in Varuh človekovih pravic. Udeleženci posveta so se strinjali, da imajo mediji pomembno vlogo pri razkrivanju dejanskega stanja v naši družbi, da pa v nekaterih primerih neupravičeno razkrivajo identiteto otrok. Zato morajo imeti novinarji veliko mero občutka in etično držo zlasti ko poročajo o mladoletnih osebah. Zavedamo se, da ima javnost pravico do obveščenosti, kljub temu pa je otrokova pravica v teh primerih prednostna. S priporočili, ki smo jih oblikovali skupaj z varuhinjo človekovih pravic, želimo opozoriti na občutljivost tematike.«

Z začetkom Tedna otroka pa sovpada tudi posvet v Državnem svetu o aktualnih vprašanjih uresničevanja otrokovih pravic v Sloveniji, ki ga organizirata Varuh človekovih pravic in Središče ZIPOM, ki deluje pod okriljem ZPMS, v sodelovanju z Državnim svetom. Gre za uresničevanje priporočil Odbora OZN za otrokove pravice Republiki Sloveniji, cilj posveta pa je spodbujanje razprave med oblikovalci in izvajalci različnih politik, ki se dotikajo otrok, ter analizirati aktualne družbene razmere in raven zaščite otrok. »Moramo biti pozorni na kršitve pravic najbolj ranljivih skupin ljudi v družbi, še posebej, če so to otroci. Nasilje doma in v šolah, dolgotrajni sodni postopki, pomanjkanje pedopsihiatrov, namenjanje premalo pozornosti otrokom s posebnimi potrebami, otrokom v institucijah in otrokom v rejništvu, so tisti problematike, s katerimi se danes kot družba najpogosteje soočamo. Skrbeti moramo, da se uresničujejo otrokove pravice, kot to določa Konvencija otrokovih pravicah. Otroci morajo biti slišani,« je dejala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

V Tednu otroka so znani tudi rezultati akcije Pomežik soncu. ZPMS program Pomežik soncu, s katerim omogoča brezplačno letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in s tem uresničuje pravico otrok do kakovostnega življenja, soustvarja skupaj z Lekom, članom skupine Sandoz. ZPMS je letos – ne glede na vir financiranja – na brezplačno letovanje peljala 2.599 otrok, od tega je v okviru Pomežika soncu letovalo 312 otrok. »Opažamo, da se vsako leto povečuje povpraševanje po brezplačnem letovanju otrok,« je še dodala Darja Groznik.

Farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, je že vrsto let zvest podpornik ZPMS. »V Leku, članu skupine Sandoz, si prizadevamo z organizacijami, ki na prvo mesto postavljajo otroke in njihove pravice, vzpostaviti dolgotrajen in partnerski odnos. Z ZPMS tako sodelujemo že 15 let, in sicer skupaj ustvarjamo humanitarno pobudo Pomežik soncu, s katero peljemo otroke iz socialno ogroženih družin na brezplačna letovanja. Slabšanje socialnega položaja družin in zmanjševanja socialnih pravic v današnji družbi občutijo tudi otroci. Zato je odgovornost nas vseh, družbe, države in podjetij, da ustvarjamo okoliščine, v katerih otroci lahko živijo kakovostno in dostojanstveno«, je dejala Mojca Pavlin iz Leka, člana skupine Sandoz.

Na pobudo Komisije za otrokove pravice pri ZPMS je bil pred 23 leti ustanovljen TOM telefon, telefon za otroke in mladostnike. »V letu 2012 so svetovalci odgovorili na skoraj 25.000 klicev otrok in mladostnikov, tej številki se približujemo tudi letos. Mesec oktober bomo namenili varni rabi interneta, še posebej t. i. cyberbullyingu, medvrstniškemu nasilju prek spleta, ko vrstniki posameznika zasmehujejo, objavljajo o njem žaljive komentarje na socialnih omrežjih, prizadeti pa je zaradi tega čedalje bolj izoliran in se spopada z občutki krivde in nemoči. Pomembno je, da mladi vedo, kam se v takšnih primerih obrnejo po pomoč,« je povedal dr. Albert Mrgole, predsednik Nacionalne mreže TOM telefon.

V okviru tedna otroka bo ZPMS organiziral številne prostočasne in razvedrilne programe za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji. Program aktivnosti ob Tednu otroka je dostopen na spletni strani ZPMS.

O Zvezi prijateljev mladine Slovenije

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je nevladna, prostovoljska, humanitarna in nepridobitna društvena organizacija, ki deluje v javnem interesu. Vse od svoje ustanovitve leta 1953 ostaja poslanstvo ZPMS, v kateri je povezanih 93 društev in zvez, nespremenjeno – dvigovanje kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje njihovih interesov in zaščita njihovih pravic. V 60 letih svojega delovanja je ZPMS sodelovala pri oblikovanju zakonodaje na področju zdravstva, sociale in izobraževanja. Vzpostavila je program predšolske vzgoje, dala pobudo za ustanovitev prvih šolskih dispanzerjev in patronažne službe. Vodila je akcijo za ureditev prehrane v osnovnih šolah, organizacijo prvih počitniških kolonij in šol za starše. Prijatelji mladine so zaslužni tudi za prve svetovalnice za otroke in zakonske svetovalnice. Danes ZPMS izvaja naslednje ključne programe in projekte, namenjene otrokom in mladostnikom: TOM telefon, Otroški parlament, Mladi raziskovalci zgodovine, Evropa v šoli, Varna raba interneta, Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov, Pomežik soncu, Siti besed, Botrstvo v Sloveniji, Bralna značka.

Kontakt za medije:
Iris Furlan
iris.furlan@zpms.si
01 2396 720