Vse Sandozove razvojno-proizvodne lokacije v Sloveniji vključene v sistem EMAS

  • Z vključitvijo v shemo EMAS, sistem Evropske unije za okoljevarstveno vodenje organizacij, nadgradili dosedanje okoljsko in družbeno odgovorno poslovanje.
  • Prvo farmacevtsko podjetje in šesto v Sloveniji, registrirano v shemo EMAS.
  • Certifikat pridobile vse lokacije: Ljubljana, Mengeš, Lendava in Prevalje.
16. 11. 2012

Lek, član skupine Sandoz, je od Agencije Republike Slovenije za okolje, pristojne za vključevanje v sistem EMAS, prejel certifikat EMAS. Tako je postal prvo podjetje v farmacevtski industriji v Sloveniji in šesto med vsemi slovenskimi podjetji z dovoljenjem za uporabo znaka EMAS. Okoljsko odgovornost uresničuje z ukrepi za varovanje okolja, naložbami v sodobne okoljske tehnologije, rednim preverjanjem skladnosti z okoljsko zakonodajo in z razširjenim poročanjem o okoljskih vplivih.

Namen vpeljave sheme EMAS kot prostovoljnega orodja za okoljevarstveno ravnanje in presojo je predvsem možnost stalnega izboljševanja okoljskega vodenja in povečana kredibilnost obveščanja javnosti o vplivih gospodarskih dejavnosti na okolje. EMAS namreč z večjo odprtostjo in periodičnim obveščanjem nadgrajuje sistem ravnanja z okoljem ISO 14001.

»Naša poslovna in okoljska strategija sta medsebojno povezani, kar kaže tudi naša naložbena politika. Zadovoljni smo, da smo na vseh naših razvojno-proizvodnih lokacijah že pred začetkom procesa uveljavljanja sheme EMAS izpolnjevali pogoje, določene s predpisi EU glede obvladovanja okoljskih vplivov. Uskladitev prikaza posameznih kazalnikov in sistema poročanja smo dosegli z dobrim sodelovanjem naših strokovnih služb,« je ob podelitvi dejal Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka, člana skupine Sandoz.

Odprto poročanje je tudi sicer del Novartisove in Sandozove politike družbene odgovornosti. Lek je poročanje po zahtevah EMAS kot prvo podjetje v Sloveniji združil s smernicami Pobude za okoljsko ravnanje (POR) in uskladil z vodilnimi mednarodnimi smernicami trajnostnega poročanja Global Reporting Initiative (GRI) ter jih povezal v Poročilu o trajnostnem razvoju družbe. Med osrednjimi merljivimi cilji do leta 2015, ki jih uresničuje na področju Zdravja, varnosti in okolja, so v primerjavi z letom 2010:

  • za 10 odstotkov izboljšani učinkovita raba vode in energetska učinkovitost ter
  • za 20 odstotkov zmanjšane emisije halogeniranih in nehalogeniranih hlapnih organskih spojin v ozračje.

Na letni ravni je zastavljene okoljske cilje izpolnil, poroča in spremlja pa tudi več merljivih kazalnikov družbenih in gospodarskih vplivov.

Uredba EU o sodelovanju v sistemu EMAS omogoča certificiranje zgolj posameznih proizvodnih lokacij, a je Lek vanjo vključil vse štiri razvojno-proizvodne lokacije, kar zagotavlja višjo raven preglednosti njegovega okoljskega delovanja. S tem je postal tudi podjetje z največ lokacijami v Sloveniji, ki izpolnjujejo zahteve EMAS.

Kot je pojasnil Robert Hribar, direktor enote Zdravje, varnost in okolje, ki je vodila vpeljavo sheme EMAS, je uveljavljanje enotnih standardov za okoljske vplive na vseh lokacijah tudi del okoljske politike Leka, člana skupine Sandoz in njegovega odnosa do lokalnih skupnosti.

Po podatkih Evropske komisije je bilo do konca junija letos v EMAS vključenih 4.581 organizacij in 8.174 lokacij. Od tega je bilo 18 % velikih, 26 % srednjih in 55 % malih in mikro podjetij. Slovenija je s 6 podjetji in z 12 lokacijami še vedno pod povprečjem EU-27. To je v letu 2011 znašalo 9 certifikatov EMAS na milijon prebivalcev.

* *

EMAS (ECO – Management and Audit Scheme, sistem EU za okoljsko ravnanje in presojo)
Shema EMAS je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih dejavnosti organizacij na okolje. Standard ISO 14001 nadgrajuje v smeri večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja prever­jenih okoljskih informacij. Okoljska izjava predstavlja osrednji način seznanjanja javnosti z rezultati nenehnega izboljševa­nja učinkov ravnanja z okoljem in je hkrati priložnost za rast ugleda organizacije pri kupcih, dobaviteljih, pogodbenikih, okolici in zaposlenih.

GRI (Global Reporting Initiative)
Mednarodne smernice GRI so med vodilnimi za poročanje o korporativni odgovornosti podjetij in trajnostnem razvoju. Zahtevajo načrtovanje in poročanje po merljivih kazalnikih ekonomskega, družbenega in okoljskega vpliva organizacije. Poročevalci se glede na obseg razkritij in merljivih kazalnikov razvrstijo v dve stopnji ("core" in "apprehensive"). Smernice GRI zagotavljajo visoko stopnjo primerljivosti, transparentnosti in konsistentnosti nefinančnih poročil ter povečujejo zaupanje deležnikov v poročila o korporativni odgovornosti in trajnostnem razvoju.

POR (Program odgovornega ravnanja/Responsible Care), mednarodno prostovoljno pobudo kemijske industrije, nastalo leta 1981 v Kanadi, je prevzela kemijska industrija po vsem svetu. Pobuda spodbuja odgovorno ravnanje do zaposlenih in okolja v najširšem pomenu besede: uvajanje dobrih praks, običajno skozi sisteme vodenja, zlasti na področju varnosti in zdravja pri delu, varovanja okolja ter skrbnega in varne­ga ravnanja z izdelki kemijske industrije. Cilj pobude je stal­no izboljševanje dosežkov na omenjenih področjih, merljivo s 16 kazalniki. Trije kazalniki odražajo dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu, ostali ravnanje z okoljem, vključno z varčno rabo energije.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni z veljavnimi in iztožljivimi patenti. Sandoz ima v svojem portfelju okrog 1000 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo zdravila za srčno-žilne bolezni, antiinfektivi, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, onkološka zdravila, zdravila za bolezni dihal ter zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2011 je Sandoz po svetu zaposloval več kot 24.000 sodelavcev (ekvivalenti polnega delovnega časa) in dosegel neto letno prodajo v višini 9,5 milijarde ameriških dolarjev. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.sandoz.com.
Sandoz je na Twitterju. Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/sandoz.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov in veterinarske izdelke. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2011 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 58,6 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,6 milijarde ameriških dolarjev (9,2 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, zaposluje približno 124.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.
Novartis je na Twitterju. Sledite @Novartis na http://twitter.com/novartis.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarina Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com