Lokacija v Mengšu pomemben del Sandozove razvojne in proizvodne mreže

  • Vse večji pomen lokacije Mengeš z več kot 600 zaposlenimi za Sandozov razvoj in proizvodnjo zahtevnejših učinkovin za prodajo po vsem svetu ter dostopnost najsodobnejših bioloških zdravil in uresničevanje poslanstva Sandozove Biofarmacevtike.
  • Novartis je okoljsko najbolj odgovorna mednarodna družba v svetovni farmacevtski industriji na lestvici, ki jo je konec oktobra objavila revija Newsweek.
  • V Mengšu napredne tehnološke naložbe v varovanje okolja in aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo. Uresničeni okoljski cilji za leto 2011.
9. 11. 2012

Včeraj je na Sandozovi razvojni in proizvodni lokaciji v Mengšu potekal dan odprtih vrat, ki so se ga udeležili prebivalci Mengša in bližnjih krajev ter župani in drugi predstavniki Občine Mengeš ter sosednjih občin. Lokacija se je z razvojem proizvodne in raziskovalne dejavnosti v zadnjih letih izjemno okrepila in postala eden ključnih delov globalne farmacevtske skupine Sandoz. Družba v Mengšu širi tudi okoljska vlaganja, s katerimi je še dodatno zmanjšala vplive svojega delovanja na okolje.

Vse močnejši Sandozov center za razvoj in proizvodnjo zahtevnejših učinkovin

Lokacija v Mengšu pridobiva vse večjo vlogo v razvoju in proizvodnji izbranih farmacevtskih učinkovin visokih vrednosti in podobnih bioloških zdravil, s čimer se povečuje tudi njen prispevek k ohranjanju Sandozovega vodilnega položaja med generičnimi farmacevtskimi družbami v svetu. V proizvodnjo redno uvaja izdelke, ki zagotavljajo nadaljnji razvoj lokacije. »Z uspešnostjo na globalnem trgu prispevamo tudi k lokalnemu razvoju. Zaposlujemo več kot 600 sodelavcev in smo med pomembnejšimi gospodarskimi subjekti v tem delu Slovenije. Smo močno razvojno usmerjeni in omogočamo zaposlitev številnim strokovnjakom. Skoraj 41 odstotkov zaposlenih ima najmanj visokošolsko izobrazbo,« je pojasnil Egidij Capuder, direktor Proizvodnje Mengeš.

Krepitev sodelovanja z lokalno skupnostjo in okoljske naložbe

Poslovanje Leka, člana skupine Sandoz, temelji na dolgoročni strategiji, ki vključuje družbeno odgovorno ravnanje na vseh področjih delovanja, k čemur sodi aktivno vključevanje v lokalno skupnost. Na območju občin Domžale in Mengeš podpira različne projekte in organizacije: društva bolnikov, šole, vrtce, športna društva in kulturne ter socialne ustanove. Odgovorno ravna tudi na področju varovanja okolja, kjer prav tako izvaja Novartisovo politiko trajnostnega razvoja. Novartis se je z njenim uresničevanjem uvrstil na prvo mesto v mednarodni farmacevtski industriji na lestvici, ki jo je pred kratkim (22. oktobra) objavila revija Newsweek.

Tudi v Mengšu stalno izvajajo naložbe v napredne okoljske tehnologije in uresničevanje okoljske politike. Pri omejevanju vplivov na okolje dajejo poudarek zmanjševanju emisij v zrak in večanju energetske učinkovitosti. Redne meritve, ki jih nadzorujejo pristojne inšpekcijske službe, kažejo, da se vsi vplivi na okolje gibljejo pod predpisanimi mejnimi vrednostmi. Mengeška lokacija se po evropski direktivi uvršča med obrate manjšega tveganja za okolje.

V preteklem letu so na lokaciji v Mengšu uresničevali ključne okoljske cilje družbe do leta 2015 in uspešno izpolnili letne cilje. V ospredju so bili izboljšanje učinkovitosti rabe vode in energetske učinkovitosti, povečevanje učinkovitosti pri ravnanju z odpadki in zmanjšanje emisij halogeniranih ter nehalogeniranih hlapnih organskih spojin v ozračje.

Energetsko učinkovitost so povečali za več kot 2 odstotka. Presegli so načrtovano 2-odstotno izboljšanje pri učinkovitosti porabe tehnološke vode na tono proizvoda in z več ukrepi kar za 9 odstotkov izboljšali lanski rezultat. Zaradi spremenjene metodologije bodo primerjalni podatki za količino proizvedenih odpadkov na tono proizvoda razvidni po koncu letošnjega leta.

Kot je pojasnil Egidij Capuder, vplivajo na rezultate posameznega leta tudi spremembe v proizvodnem programu in izvedene naložbe v napredne okoljske tehnologije. Vplivi na okolje so nadzorovani in se gibljejo pod predpisanimi mejnimi vrednostmi, občutna izboljšanja pa odražajo ugodne rezultate okoljskih naložb.

Nižje vrednosti emisij vseh lahkohlapnih spojin so tudi rezultat delovanja napredne čistilne naprave, ki od leta 2010 izloča halogenirana topila iz odvodnega zraka z najsodobnejšo tehnologijo kriogene kondenzacije. O uspešnem nadaljevanju upadanja emisij v zrak pričajo podatki za preteklo leto, ko so bile skupne emisije lahkohlapnih organskih spojin, izražene v tonah na tono proizvoda, za blizu 18 odstotkov nižje v primerjavi z letom 2010. Izpuste v zrak bodo letos še znižali z novo napravo za regenerativno termično oksidacijo, ki je že začela obratovati. Zaradi delovanja na avtotermalni način in nižje porabe zemeljskega plina je naprava tudi energetsko bolj učinkovita, kot je bila njena predhodnica.

»Tudi pri varovanju okolja je v ospredju uresničevanje skupnih interesov z lokalno skupnostjo. Naš cilj je to sodelovanje razvijati in del tega je tudi današnji dan odprtih vrat,« je poudaril Egidij Capuder.

Edini industrijski center za sodobno biotehnologijo v Sloveniji

Zadnja pridobitev Sandozove biofarmacevtike v Mengšu so novi laboratoriji za celično in molekularno biologijo, odprti v letošnjem oktobru. V Leku so z lastnim razvojem na področju genske tehnologije sicer začeli že v 80. letih prejšnjega stoletja, prvi proizvodni obrat za proizvodnjo bioloških zdravil v Sloveniji so odprli leta 2004, razvojni center je začel delovati leta 2007, obrat za proizvodnjo tehnološko zahtevnih biofarmacevtskih učinkovin pa leta 2010.

»Novartis je v razvoj, raziskave in proizvodnjo biofarmacevtike v Sloveniji v zadnjih 9 letih vložil skoraj 54 milijonov evrov, kar jasno kaže, da zaupa slovenskemu znanju in podpira nadaljnji razvoj lokacij v Sloveniji,« je poudarila dr. Mateja Salobir, vodja tehničnega razvoja Sandozove Biofarmacevtike Mengeš.

Ta edini slovenski industrijski center za sodobno, rekombinantno biotehnologijo danes zaposluje več kot 183 strokovnjakov s področij farmacije, kemije, biotehnologije, mikrobiologije in biokemije. Med njimi je več kot četrtina doktorjev in magistrov znanosti.

»Naši strokovnjaki imajo kot del uspešne globalne farmacevtske družbe neprecenljivo možnost delati doma in hkrati pridobivati izkušnje po svetu,,« je še dodala dr. Mateja Salobir, vodja tehničnega razvoja Sandozove Biofarmacevtike Mengeš.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni z veljavnimi in iztožljivimi patenti. Sandoz ima v svojem portfelju okrog 1000 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo zdravila za srčno-žilne bolezni, antiinfektivi, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, onkološka zdravila, zdravila za bolezni dihal ter zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2011 je Sandoz po svetu zaposloval več kot 24.000 sodelavcev (ekvivalenti polnega delovnega časa) in dosegel neto letno prodajo v višini 9,5 milijarde ameriških dolarjev. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.sandoz.com.
Sandoz je na Twitterju. Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/sandoz.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov in veterinarske izdelke. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2011 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 58,6 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,6 milijarde ameriških dolarjev (9,2 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, zaposluje približno 124.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.
Novartis je na Twitterju. Sledite @Novartis na http://twitter.com/novartis.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarina Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com