Lek pripravljen na nove izzive

21. 5. 1999

Na petkovi konferenci za novinarje je nova Lekova uprava, ki je bila imenovana 21. aprila letos, podala oceno makrookolja, v katerem družba deluje, in realnih možnosti poslovanja Leka v letošnjem in prihodnjem letu. Člani uprave so poudarili, da je Lek v prihodnost usmerjeno podjetje, ki se odziva na spremembe v izjemno zahtevnem in dinamičnem mednarodnem prostoru; temu bodo prilagodili tudi organizacijo in procese v družbi.

Prilagoditev organizacije in procesov za uspešno odzivanje na spremembe v mednarodnem okolju

Uprava je prvo četrtletje letošnjega leta ocenila kot dobro, in sicer kljub nekaterim negativnim učinkom makrookolja, ki bodo vplivali na poslovanje družbe v letošnjem in prihodnjem letu.

Gre predvsem za nadaljevanje ruske krize, vojne na področju jugovzhodne Evrope, izrazito povečanje težav v plačilni učinkovitosti na nekaterih ključnih trgih in umik nekaterih farmacevtskih preparatov s trga ZDA.

Zaradi novonastalih okoliščin bo uprava pripravila rebalans gospodarskega načrta za leto 1999, ki je bil pripravljen v času, ko nekateri od zgoraj opisanih dejavnikov še niso bili znani.

Po oceni uprave načrtovanih ciljev za leto 1999 ne bo mogoče doseči. Ocenjeno je 7-odstotno zaostajanje za načrtovanimi cilji oz. obsegom prodaje, ki je za 0,1 % manjši od lanskoletnega. Za leto 2000 v Leku načrtujejo za 14,3 odstotke večjo prodajo kot v letošnjem letu, s čimer bo družba ohranila dinamiko stopnje rasti iz preteklih let.

Uprava je sprejela smernice za nadaljnje delovanje, ki bo družbi omogočilo, da se bo učinkovito odzvala na nastalo situacijo, predvsem pa dosegla zastavljene cilje v letu 2000.

Na ključnih trgih si bo Lek utrdil položaj z novimi pristopi. Temelj poslovanja bo znanje na področju trženja, zakonodaje in razvoja. Z Amoksiklavom kot vodilnim izdelkom začenjajo prodor na trg Evropske zveze in s tem uresničujejo strategijo, po kateri bo Evropska zveza leta 2003 eden izmed petih strateških trgov.

Zaradi težav pri ponudbi gotovih zdravil v ZDA bo Lek intenziviral prodajo farmacevtskih učinkovin, ob tem pa ponovil klinične študije in registracijske postopke za nekatere od teh izdelkov. To pomeni, da se Lek ne namerava odreči prisotnosti na ameriškem trgu in da le-ta ostaja njegova strateška usmeritev.

Učinkovitost poslovanja družbe bo Lek zvečal s sistemskim usmerjanjem aktivnosti na tiste trge in izdelke, ki omogočajo doseganje zaželenega donosa. Naložbe bodo namenjene predvsem razvoju novih izdelkov in trgov. Prizadevali si bodo za ustvarjanje kulture in vrednot družbe, v katerih bodo zaposleni našli svoj izziv in motiv za uspešno delo.

Vsi ti ukrepi so upravi Leka narekovali odločitev, da predlaga skupščini delničarjev, da družba v letošnjem letu ne izplača dividend. “Menimo, da se mora Lek aktivno spopasti z dejavniki v širšem ekonomskem okolju in da morajo pri tem sodelovati tako zaposleni kakor tudi lastniki. Le tako delovanje bo družbi omogočilo pravo izhodišče za doseganje poslovnih načrtov, ki smo si jih zadali za leto 2000 in ki bodo tako zaposlenim kot lastnikom prinesli dodano vrednost. Predlagani ukrepi namreč predstavljajo možnost za konsolidacijo družbe v letu 1999 in investicijo za doseganje boljših rezultatov v prihodnjih letih," je ob tem povedal predsednik uprave Metod Dragonja.