Projekt Tudi starejši vadimo uvaja nov pristop k vadbi za starostnike

13. 6. 2006

Ljubljana, 13. junij 2006 – Minulo soboto je v poslovni stavbi Leka, člana skupine Sandoz, potekal 1. mednarodni simpozij z naslovom Vadba za starejše osebe z zmanjšano mobilnostjo. Simpozij je del projekta Tudi starejši vadimo, pri katerem sodelujejo Fakulteta za šport, Fakulteta za socialno delo, Visoka šola za zdravstvo in Visport d.o.o., glavni pokrovitelj pa je družba Lek, član skupine Sandoz. Simpozija se je udeležilo 107 strokovnih sodelavcev, ki se ukvarjajo s starostniki z zmanjšano mobilnostjo. Seznanili so se z izkušnjami strokovnjakov iz Avstrije in Italije, vsebino projekta Tudi starejši vadimo ter izkušnjami in dejavnostmi treh v projektu sodelujočih domov za starejše.

“Načrtna gibalna dejavnost v starosti lahko bistveno prispeva h kakovosti življenja starostnikov, še posebej oslabelih in tistih s posebnimi potrebami. Zato je cilj, ki ga želimo doseči s tem simpozijem in projektom, dolgoročen: zagotoviti pogoje za kakovostno vadbo vsem zainteresiranim, tudi tistim, ki živijo v domačem okolju, zagotoviti materialne, kadrovske in programske pogoje na državnem nivoju,” pravi prof. dr. Vojko Strojnik, vodja projekta, ki ga sofinancirajo Agencija za raziskovalno dejavnost RS, farmacevtska družba Lek in Visport d.o.o.

V svetu se vedno bolj uveljavlja pojem “uspešno staranje”, ki služi kot paradigma za ohranjanje življenjskega stila oziroma bivanjske in delovne samostojnosti ter neodvisnosti tudi v starosti. Ta pojem ne zajema le storilnostnih vidikov, povezanih z gibanjem, temveč tudi socialne, intelektualne in emocionalne, ki obsegajo vsa področja človekovega delovanja. Socialne posledice gibalne dejavnosti starostnikov se kažejo v ohranjanju socialnih mrež in socialni integriranosti, ustvarjanju novih prijateljstev, ohranjanju svoje vloge, krepitvi medgeneracijskih odnosov ipd. Gibalna dejavnost v starosti tako ohranja kognitivno delovanje, zmanjšuje stres, depresijo in anksioznost, zmanjša izoliranost in osamljenost. Ti dejavniki v največji meri določajo kakovost življenja in zadovoljstvo s samim seboj. V okviru uspešnega staranja igra mobilnost eno ključnih vlog.

Projekt Tudi starejši vadimo se loteva problematike gibanja starejše populacije z metodami, ki predstavljajo nov pristop tako v Sloveniji kot v Evropi, in sicer s poudarkom na vadbi za moč. Raziskave kažejo, da je mogoče z ustrezno vadbo bistveno vplivati na gibalne sposobnosti starostnikov. Velik pomen pa ima prav vadba za moč, ki lahko pomembno zmanjša negativne učinke odmiranja mišičnih celic na poslabšanje mišične aktivacije in zmanjšanje mišične mase. Vadba za moč je tudi najbolj učinkovita izmed vseh oblik vadbe za boj proti osteoporozi.

“Starost je pomemben del življenja, ki ga lahko preživimo zelo lepo, če pravilno poskrbimo za zdravje in krepko telo. Druženje s prijatelji, izleti in sprehodi, preživljanje časa z otroci in vnuki pomembno obogati življenje starejših. Prepričani smo, da lahko projekt Tudi starejši vadimo omogoča prav to – kakovostno življenje v starosti in pomembno prispeva k ustvarjanju bolj zdrave družbe v prihodnosti. Skrbeti za zdravje in boljšo kakovost življenja je sestavni del našega poslanstva, s katerim skušamo udejanjati odgovoren odnos do družbe, zato z veseljem podpiramo ta projekt,” je povedal Aleš Süssinger, direktor Prodaje in marketinga Slovenija v Leku, ki s podporo omogoča izvajanje projekta.

Trenutno so v Sloveniji v projekt vključeni trije domovi za starejše – Ljubljana Fužine, Ljubljana Šiška in Ptuj – kjer so opravili meritve telesnih sposobnosti in kjer že poteka vadba. “Cilj je v okviru projekta razviti modelne oblike vadbe, ki jih bo mogoče na enostaven način prilagoditi različnim pogojem za vadbo v posameznih domovih za starejše osebe, saj ugotavljamo, da so razlike med domovi glede pogojev velike. S tem bo dana možnost ostalim domovom v Sloveniji, da bodo lahko neposredno uporabili rezultate projekta. Pri zasnovi vadbe bodo imeli pomembno vlogo tudi strokovnjaki, zaposleni v domovih in vadeči starostniki, bi bodo s svojimi izkušnjami in komentarji pomagali narediti vadbo prijetno in prilagojeno zahtevam in pričakovanjem vadečih. Poleg izboljšanja mobilnosti in gibalnih spodobnosti starostnikov pričakujemo tudi spremembe na psiho-socialnem področju in zdravstvenem statusu, ki bodo dvignile kakovost njihovega življenja,” je dodal prof. dr. Vojko Strojnik.

Dodatne informacije:
Igor Žerjal
Visport d.o.o.
Telefon: 05/627 83 82
E-pošta: igorz@visport.si