Prejeli dovoljenje za nadaljnjo javno prodajo prednostnih delnic razreda B

17. 3. 1999

Ljubljana, 16. marca – V preteklem tednu je Lek prejel dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za nadaljnjo javno prodajo delnic razreda B, kar je pogoj za uvrstitev delnic v kotacijo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Ob tem je družba izdala prospekt, ki je na voljo na njenem sedežu. V naslednjih dneh bo Lek na borzo vložil zahtevek za sprejem delnic razreda B v borzno kotacijo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev; pričetek kotacije pričakujemo aprila letos.

Da bi svojim delničarjem omogočila večjo likvidnost vrednostnih papirjev, je družba Lek d. d. na zasedanju skupščine delničarjev 18. junija 1998 sprejela sklep o dematerializaciji delnic razreda B.

V novembru 1998 se je postopek za dematerializacijo dejansko začel, o čemer so bili delničarji že obveščeni. Do 15. marca 1999 je bilo dematerializiranih pribli`no 90 % delniških listin, ki so sedaj izdane v nematerializirani obliki na elektronskem mediju. Vse pravice delničarjev razreda B so pri tem ostale nespremenjene.

Družba želi delnice razreda B uvrstiti v kotacijo Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, v kateri že kotirajo delnice razreda A. Uvrstitev v kotacijo omogoča delničarjem delnic razreda B trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer neposredno prek borznih posrednikov.

Družba svetuje tistim delničarjem razreda B, ki svojih delnic na sedežu družbe še niso zamenjali, da to storijo čim prej.