V poslovnem centru Srednja in Vzhodna Evropa, Jugovzhodna Evropa in Skupnost neodvisnih držav, za katerega je v Sandozu zadolžen Lek, v letu 2004 dvoštevilčna rast prodaje – Delež čistega dobička v prihodkih od prodaje 18,6-odstoten - Več kot 36 % celotne prodaje je Lek ustvaril v Evropski zvezi - V letu 2004 Lek povečal število zaposlenih za 271

Poslovanje Leka v letu 2004

25. 1. 2005

Ljubljana, 25. januar – Lek, novi član skupine Sandoz, je v letu 2004 ustvaril 746,5 mio USD konsolidirane prodaje (prodaja na posameznih trgih), kar pomeni, da je dosegel 7,5-odstotno rast v primerjavi z letom 2003 (ko je Lek zaradi lansiranj dveh ključnih izdelkov na trg ZDA beležil rekordno, 74,5-odstotno rast).

V poslovnem centru Srednja in Vzhodna Evropa, Jugovzhodna Evropa in Skupnost neodvisnih držav, za katerega je v Sandozu zadolžen Lek, je bila ustvarjena prodaja 478,5 mio USD, kar predstavlja 16,7-odstotno rast v primerjavi z letom prej.

Prodaja poslovnega centra SVE/JVE/SND (Srednja in Vzhodna Evropa, Jugovzhodna Evropa in Skupnost neodvisnih držav)

Lek d.d., je leto 2004 zaključil s prihodki od prodaje 127.653 milijonov SIT, in z obsegom čistega dobička 23.680 milijonov SIT, po slovenskih računovodskih standardih.

Čista dobičkonosnost prodaje Lek d.d. je dosegla 18,6 %kar je nekoliko manj kot v letu 2003, ko je dosegla 19,2 %. Po izjemnem letu 2003, ki je bilo povezano z lansiranjem Amoksiklava in Omeprazola na trg Združenih držav Amerike, je obseg prodaje v letu 2004 v tolarjih manjši za 6,7 % kot leto poprej. Čeprav so bili doseženi solidni tržni deleži na obeh vodilnih ameriških proizvodih, je konkurenca privedla do erozije cen, kar je vplivalo na obseg prodaje. Celotna prodaja v ZDA je v letu 2004 po izvoznih cenah znašala 36.939 mio SIT. Velik vpliv na doseganje prodajnih ciljev je imel tudi padajoči tečaj ameriškega dolarja, zaradi česar je bila vrednost prodaje nižja za 8 milijard tolarjev.

Finančni rezultat Lek d.d. za leto 2004 (v SIT)*

 

SRS
2003 2004
Prihodki iz prodaje 139.658 127.653
Dobiček iz poslovanja 38.624 27.312
Neto dobiček 26.850 23.680
Delež v prihodkih prodaje:
- dobička iz poslovanja27,7%21,4%
- neto dobička 19,2% 18,6%

SRS – Slovenski računovodski standardi
*Podatki niso revidirani

Na osnovi dobrih prodajnih rezultatov je Lek v pretežni meri ohranil visoko stopnjo dobičkonosnosti. Učinek šibkega dolarja in erozije cen je bil delno kompenziran z lansiranjem novih proizvodov na Lekove tradicionalne trge in s sprostitvijo dela rezervacij, kjer je prišlo do znižanja tveganj iz naslova intelektualne lastnine za aktivno tržene proizvode.

Prihodki iz poslovanja Leka d. d. v 2004


Trgi

Med prodajnimi področji je znašala prodaja v Zahodno Evropo, ZDA in prekomorske države 40,6 % celotne prodaje, v države Srednje in Vzhodne Evrope, vključno z državami SND 46,5 %, in na domačem slovenskem trgu 12,9 %. S tem je Lek dosegel zelo uravnoteženo strukturo prodajnih trgov, kar nam omogoča optimalno izrabiti potencial izdelkov, ki so namenjeni globalnemu trženju.

Če pogledamo regionalno strukturo trgov glede na delež prodaje v države razširjene Evropske zveze, ta znaša 36,2 % celotne prodaje.

Vodilni Lekovi trgi so Združene države Amerike, Poljska, Slovenija in Ruska federacija. Najbolj izrazita, 33-odstotna rast je bila dosežena na trgu Ruske federacije, kjer je Lek povečal tržni delež. K odličnim rezultatom v tej državi je izrazito prispevala paleta zdravil brez recepta (program OTC), ki je tudi sicer realiziral nadpovprečno rast poslovne uspešnosti.

Ob uveljavitvi najvišjih priznanih vrednosti za generična zdravila so skupni cenovni prihranki, ki jih je Lek prispeval na letni ravni Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v lanskem letu presegli 2,5 milijarde SIT, kar kaže na velik učinek uveljavljenih ukrepov za dolgoročno stabilizacijo zdravstvene blagajne.

Na Poljskem je Lek utrdil svoje mesto med vodilnimi generičnimi farmacevtskimi ponudniki, saj je na drugem mestu, za domačo Polpharmo.

V ZDA je Lek uspel kljub padanju cen in okrepljeni konkurenci ohraniti tržne deleže ključnih izdelkov.

Izdelki

Med izdelki je tudi v letu 2004 na vodilnem mestu Amoksiklav, ki je globaliziran izdelek glede na število trgov in prodajnih poti. Sledijo mu Omeprazol, Ketonal in Amlopin. Med novo lansiranimi izdelki so v ospredju zdravila na področju zdravljenja holesterola, kot sta pravastatin in Tulip®.

Razvojna vlaganja

Leto 2004 je bilo intenzivno tudi po obsegu razvojnih aktivnosti in vlaganj. Lek v okviru Sandoza predstavlja razvojni center za zdravila (farmacevtske formulacije), farmacevtske učinkovine in zdravila s področja biofarmacevtike. Obseg vlaganj Lek d.d. v razvojno-raziskovalne aktivnosti je dosegel 13 milijard SIT, kar predstavlja 10,2 % prodajne vrednosti.

Naložbe

Obseg investicijskih vlaganj poslovne skupine Lek je dosegel 21,1 milijard SIT, kar predstavlja 14,7 % prodajne vrednosti. Večino vlaganj predstavljajo vlaganja v Sloveniji (širitev proizvodnje tablet in rekonstrukcija sterilnega obrata proizvodnje ampul v Ljubljani, PORT 1 in nov obrat organskih sintez v Mengšu, dopolnitev proizvodnje in infrastrukture za uvedbo novih izdelkov v proizvodnji v Lendavi, infrastruktura in izboljšava stroškovne učinkovitosti proizvodnje na Prevaljah), delno pa tudi v proizvodne centre na Poljskem in v Romuniji. Intenzivna vlaganja predstavljajo temelj za rast poslovanja v prihodnjih letih.

Zaposleni

V letu 2004 je Lek povečal število zaposlenih za 271 sodelavcev, od tega 103 v Sloveniji in 168 v tujini.

Zaposlovanje novih sodelavcev je potekalo najbolj intenzivno v razvojnem, prodajno-marketinškem in proizvodno-logističnem procesu.

Struktura zaposlenih v Leku:

Stanje 31.12.2004SlovenijaTujinaPS Lek
Proizvodnja in logistika 1733 286 2019
Marketing in prodaja 281 908 1189
Razvoj in raziskave 481 29 510
Skupne funkcije 310 158 468
Skupaj 2805 1381 4186

Družbena odgovornost

Lek je v okviru svojega delovanja veliko pozornost namenjal večanju svoje družbene odgovornosti. Po obsegu vlaganj, številu zaposlenih in plačanih davkov je Lek utrdil svoj položaj družbeno odgovornega gospodarskega subjekta tako v Sloveniji kot v vseh drugih okoljih, v katerih deluje. Poleg tega sodelujemo v različnih humanitarnih, zdravstvenih, izobraževalnih, kulturnih, športnih in drugih družbenih aktivnostih, ki dodatno utrjujejo podobo Leka.

Naše nadaljnje usmeritve in cilji so vezani na utrjevanje tržnih deležev in zagotavljanje položaja vodilnega ponudnika generičnih zdravil na vseh ključnih trgih. V tem smislu prispevamo k rasti Sandoza ter uresničevanju njegovih prizadevanj in strateških ciljev postati vodilni ponudnik generičnih zdravil na svetu.


***

Lek, novi član skupine Sandoz, je mednarodna farmacevtska družba, ki deluje kot poslovni center za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav, izdelke pa uspešno trži tudi na trgih Združenih držav Amerike, Evropske unije in drugje po svetu. Lek svojo vrednost ustvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov, farmacevtskih učinkovin in z biofarmacevtskimi izdelki. Lek zaposluje približno 4.186 ljudi v različnih regijah in je v letu 2004 dosegel skupno prodajo v višini 746,5 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si

Sandoz, generični del Novartisa, je vodilni globalni ponudnik visoko kakovostnih generičnih farmacevtskih izdelkov. Farmacevtska družba s sedežem na Dunaju v Avstriji poleg tega upravlja tudi dve strateško pomembni poslovni enoti – industrijske izdelke in biofarmacevtiko. V letu 2004 je Sandoz dosegel 3,045 milijard USD prodaje, ima 13.400 zaposlenih in deluje v več kot 120 državah po vsem svetu.

Družba Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna na svetu na področju proizvodnje zdravil in skrbi za zdravje potrošnikov. V letu 2004 je Skupina dosegla obseg prodaje kar 28,2 milijard USD, njen čisti dobiček pa je bil 5,8 milijard USD. Skupina je vložila približno 4,2 milijarde USD v raziskave in razvoj. Sedež skupine Novartis Group je v Baslu, Švica. Skupina ima približno 81.400 zaposlenih in posluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe http://www.novartis.com.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

  • * *

    Za dodatne informacije se prosim obrnite na:
    Katarino Klemenc Dinjaški
    Korporativno komuniciranje,
    Lek farmacevtska družba d.d.

Telefon: 01/580 22 43
Telefaks: 01/580 24 32
korporativno.komuniciranje@lek.si