Nadzorni svet Leka potrdil poročilo o poslovanju za leto 2003

19. 4. 2004

Nadzorni svet farmacevtske družbe Lek d.d. se je na današnji redni seji seznanil s poročilom o poslovanju delniške družbe Lek v letu 2003, letnim poročilom uprave in revizijskim mnenjem. Nadzorni svet je sprejel letno poročilo in podprl predlog uporabe bilančnega dobička, o katerem bo odločala skupščina delniške družbe.

Za dividende bo namenjeno skupaj 6.545 mio SIT, kar predstavlja 24 % neto dobička preteklega poslovnega leta.

Nadzorni svet je dal soglasje k planu poslovanja in poslovnim ciljem za leto 2004. Glede odličnih lanskih poslovnih rezultatov je izrazil priznanje upravi družbe, poslovodstvu in vsem zaposlenim.

Letno poročilo farmacevtske družbe Lek d.d. za leto 2003 je revidirala revizijska hiša PricewaterhouseCoopers, d.o.o., Ljubljana, ki je 2. aprila 2004 izdala pozitivno mnenje o računovodskih izkazih družbe.

Nadzorni svet je podaljšal mandate upravi.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.


  • Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43 E-pošta: korporativno.komuniciranje@lek.si Katarina Klemenc Dinjaški, Korporativno komuniciranje v Leku