Lek z roko v roki z lokalno skupnostjo - Občanom Lendave do izgradnje kanalizacijskega omrežja ne bo treba plačevati čiščenja odpadnih komunalnih voda - Zmanjšanje emisije topolgrednih plinov za 25 odstotkov

Z izgradnjo kompostarne bo Lendava pridobila na čistejšem okolju

6. 1. 2004

Izgradnja kompostarne ob čistilni napravi Lendava (v nadaljevanju ČNL), ki naj bi bila zgrajena do jeseni letos (2004), vlagatelj izgradnje je farmacevtska družba Lek, za občino Lendava predstavlja pomembno prednost. Z letom 2006 bodo namreč skladno z evropskimi direktivami in nacionalnimi programi na področju varovanja okolja države Evropske unije, kamor bo maja 2004 vstopila tudi Slovenija, morale poskrbeti za dosledno predelavo bioloških odpadkov oziroma izgradnjo kompostarn v posameznih mestih. Lek bo kot vlagatelj v celoti zagotovil sredstva za izgradnjo lendavske kompostarne in tako razbremenil lendavski občinski proračun, iz katerega bi drugače morala v prihodnje Občina Lendava nameniti potrebna sredstva. Tako bo Občina Lendava letos pridobila sodobno kompostarno in okolju prijazno rešitev predelave bioloških odpadkov, ki trenutno bremenijo deponijo v Dolgi vasi. Z izgradnjo kompostarne, kjer bosta kompostirana samo odpadna mikrobna biomasa, ki nastane pri izolaciji biotehnoloških proizvodenj družbe Lek, in odpadni mulj, ki nastane v procesu čiščenja odpadnih voda na sami ČNL in v procesu predčiščenja na Lekovi lokaciji Trimlini, bo Lek zmanjšal emisije toplogrednih plinov za 25 odstotkov.

Obširnejša razprava na temo lokacije in izgradnje kompostarne je danes potekala v okviru javne razprave dolgoročnega in srednjeročnega prostorskega plana Občine Lendava. Ureditvene smernice Občine Lendava in projekt izgradnje kompostarne so namreč botrovali spremembam dolgoročnega in srednjeročnega ureditvenega plana na območju nove Občine Lendava. Kot je predstavil član uprave Leka, vlagatelja v izgradnjo kompostarne, Marko Podbevšek, je predlagana lokacija za izgradnjo kompostarne ob ČNL ustrezna z več vidikov. V prvi vrsti je to okoljevarstveni vidik, saj bo na lokaciji ob ČNL lahko takoj poskrbljeno za odpadne vode, ki se bodo sproščale pri postopku kompostiranja in za kompostiranje blata, ki nastaja pri delovanju čistilne naprave. Drugi vidik je tehnološki: postopek kompostiranja bo namreč potekal tunelsko v zaprtem prostoru. Kompostarna bo s pripadajočimi objekti obsegala 22.500 kvadratnih metrov, od tega bo večino površine kompostarne predstavljalo 14 tunelov za kompostiranje v velikosti 5×5×24 metrov oziroma 600 kubičnih metrov prostora. Velike površine za izgradnjo kompostarne zato v skladu z gospodarnim ravnanjem z okoljem ni smiselno uporabljati na zemljiščih, ki so že komunalno urejena za industrijske dejavnosti. Prav tako tudi sam postopek kompostiranja ne sodi v industrijsko, temveč v agrarno okolje, kjer je potreba po končnem proizvodu – kompostu večja.

Srečko Kokalj, vodja projekta izgradnje kompostarne, je poudaril, da bo kompostarna zgrajena v skladu s slovensko okoljevarstveno zakonodajo in mednarodnimi standardi na tem področju, pri gradnji pa bodo upoštevane najnovejše tehnologije. S tem bodo vplivi delovanja kompostarne na okolje minimalni. Lek si vseskozi prizadeva za nenehno izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja in zato nenehno vlaga sredstva v te namene. S projekti kot sta ČNL in kompostarna Lek doprinaša k ohranjanju in izboljšanju lokalnega okolja, v katerem deluje.

Udeležencem javne obravnave so bili na kratko predstavljeni ključni poudarki okoljske in družbene odgovornosti Novartisa, švicarskega lastnika Leka. Slednji temeljijo na gospodarnem, družbeno in ekološko sprejemljivem poslovanju, s čimer Novartis zagotavlja dolgoročno uspešnost podjetja, razvoj družbe in ohranjanje čistega okolja. Za Lek, ki ima že uveljavljeno okoljevarstveno politiko – ta je usklajena tudi z Novartisovo – predstavljajo zaupanje, spoštovanje in razumevanje v medosebnih odnosih med zaposlenimi, poslovnimi partnerji, lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki ključ za uspešnost in predpogoj dobrega sodelovanja ter sobivanja. Zdravje in varnost zaposlenih, sosedov, strank in vseh tistih, ki se jih dotika Lekovo poslovanje, ter skrb za okolje, so na prvem mestu pri izvajanju Lekove dejavnosti. Zato bo kompostarna v Lendavi namenjena izključno za odstranjevanje odpadne mikrobne biomase, ki nastane pri izolaciji biotehnoloških proizvodenj družbe Lek, in odpadnega mulja, ki nastane v procesu čiščenja odpadnih voda na sami čistilni napravi in v procesu predčiščenja na lokaciji Trimlini. Poleg omenjenih odpadkov bodo po izgradnji zbirnega centra in ločenega zbiranja odpadkov družbe Komunala Lendava d.o.o. v kompostarni kompostirani tudi biološki odpadki, ki se trenutno v velikih količinah odlagajo na deponiji v Dolgi vasi, in odpadni aktivni mulj drugih čistilnih naprav pomurske regije.

Tako Lek kot ČNL, ki čisti odpadne vode lendavskega območja, bosta z izgradnjo kompostarne, kjer bodo predelani tudi biološki odpadki gospodinjstev s področja Občine Lendava, prispevala k ohranjanju kakovosti okolja za prihodnje generacije. Pri doseganju partnerskega odnosa z Občino Lendava in njenimi prebivalci je Lek sprejel odločitev, da tako kot lansko leto tudi letos ČNL občanom in občankam ne bo zaračunaval čiščenja odpadnih komunalnih voda.

Dodatne informacije:
Artur Racman, direktor ČNL d. o. o.
telefon: (02) 578 95 77, telefaks: (02) 578 95 75
elektronska pošta: artur.racman@cnl.si