Lekova kompostarna po evropskih standardih v Lendavi že jeseni 2004 - Udejanjena skrb Leka za čistejšo in okolju prijazno proizvodnjo na lokaciji Trimlini

Lek in Čistilna naprava Lendava d. o. o. bosta nadaljevala z razvojnimi projekti tudi v letu 2004

5. 12. 2003

Lendava (Čentiba), 4. december 2003 – Na današnji konferenci za novinarje je direktor Čistilne naprave Lendava d. o. o. (ČNL) Artur Racman podal oceno o zaključenem poslovnem letu 2003. Kot je dejal Artur Racman, jim sicer ni uspelo doseči začrtanega poslovnega načrta, ker so izpadli načrtovani prihodki zaradi kasnitve izgradnje kanalizacijskega omrežja v občini Lendava, vendar so z dobrim delovanjem čistilne naprave prispevali k ohranjanju kakovosti površinskih voda lendavskega območja, kar je najpomembnejše. z. Letošnje leto je bilo za ČNL predvsem v znamenju načrtovanja prihodnjih razvojnih projektov, med katerimi je prav gotovo najbolj pomemben začetek gradnje kompostarne na lokaciji ob čistilni napravi Lendava. V procesu kompostiranja bodo tako predvidoma že jeseni 2004 na okolju prijazen način predelani mikrobna biomasa iz Lekove biotehnološke proizvodnje v Trimlinih in aktivni mulj s čistilne naprave ter po izgradnji reciklažnega centra v Lendavi tudi ostali biološki odpadki. Lek, ki si v skladu s sprejeto okoljsko politiko – načrtovanje ravnanja z okoljem, vodenje okoljskih programov, spremljanje in merjenje okoljskih vidikov poslovanja ter takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj od izvajanja okoljske politike – prizadeva za delovanje v smeri trajnostnega razvoja, bo kot vlagatelj zagotovil večino potrebnih sredstev za izgradnjo kompostarne.

ČNL je v skladu z zakonsko določenimi standardi najsodobneje zgrajena čistilna naprava v Sloveniji. Deluje skladno z okoljsko politiko, ki vodi v trajnostni razvoj, in je v letošnjem letu, po preteklem letu dni uspešnega poskusnega obratovanja, pridobila tudi uporabno dovoljenje za obratovanje. V tem času so rezultati rednih analiz delovanja čistilne naprave pokazali najmanjše možne mere vplivov na okolje. V letošnjem letu je ČNL z zmogljivostjo 29.000 populacijskih enot očistila 593.000 mł pritekajočih odpadnih voda občine Lendava, od tega 113.000 mł industrijskih odpadnih voda in 480.000 mł komunalnih voda, ki jih v osnovi predstavljajo le odpadne hladilne vode in komunalne vode Lekove proizvodnje na lokaciji Lendava.

Trenutno objekti občanov, podjetij in drugih organizacij na območju Občine Lendava kljub predvidenim 7.000 populacijskim enotam še niso priključeni na čistilno napravo. Občina Lendava izgradnje kanalizacijskega sistema in priklope onesnaževalcev na ČNL namreč še ni uspela realizirati. ČNL bo po zaključni drugi fazi gradnje čistilne naprave razpolagala s 45.000 populacijskimi enotami, kar bo zadostovalo potrebam čiščenja industrijskih in tudi gospodinjskih komunalnih odpadnih voda s celotnega lendavskega območja. S tem bodo zagotovo reka Lendava in tudi druge površinske vode v občini Lendava postale in ostale čistejše tudi za zanamce.

Načrtovanje in izgradnja novih zmogljivosti biotehnološke proizvodnje Leka v Lendavi in okolju prijazen način predelave bioloških odpadkov sta po besedah Arturja Racmana botrovala odločitvi Leka in ČNL, da na območju občine Lendava nadaljujeta z okoljevarstvenimi projekti. Tako je bil v letošnjem letu pripravljen idejni projekt izgradnje kompostarne za predelavo odpadne mikrobne biomase, ki nastane pri izolaciji biotehnoloških proizvodenj, in odpadnega aktivnega mulja, ki nastaja v procesih čiščenja odpadnih voda in predčiščenja na lokaciji v Trimlinih. Poleg omenjenih bioloških odpadkov bodo v kompostarni po izgradnji reciklažnega centra družbe Komunala d.o.o. Lendava kompostirani tudi drugi biološki odpadki, ki se trenutno v velikih količinah odlagajo na deponijo odpadkov v Dolgi vasi, in odpadni aktivni mulji drugih čistilnih naprav pomurske regije. Tako bo širše lendavsko območje razbremenjeno nepotrebnih bioloških odpadkov, ki so s postopkom kompostiranja lahko predelani v ponovno uporaben kompost.

V razvitem svetu je kompostiranje že uveljavljen proces predelave bioloških odpadkov in zamenjuje tradicionalne metode predelave omenjenih odpadkov, kot je na primer sežiganje ali anaerobna razgradnja. Kot je še dodal Artur Racman bo tako kot ČNL tudi kompostarna v Lendavi zgrajena v skladu s slovensko in evropsko okoljevarstveno zakonodajo, pri gradnji kompostarne pa bodo upoštevane tudi vse najnovejše tehnologije. S tem bodo vlagatelji dosegli, da bodo vplivi na okolje minimalni. Kompostarna bo namreč zgrajena v dveh fazah: do septembra 2004 bo zaključena prva faza, ki bo omogočala predelavo 30.000 ton bioloških odpadkov letno; v prihodnjih letih pa bo v odvisnosti od potreb lokalnega okolja zgrajena še druga faza in takrat bo kompostarna lahko predelala 53.600 ton bioloških odpadkov letno. Ob tem vlagatelj zagotavlja, da bomo vse izcedne vode iz kompostarne priključene na čistilno napravo in s tem tudi redno očiščene, kar ima velik okoljevarstveni pomen.

V Leku in ČNL se zavedajo, da so uspešni projekti, kot sta tudi izgradnja čistilne naprave in kompostarne, plod dobrega in odkritega sodelovanja z lokalno skupnostjo in predstavniki Občine Lendava. In kot je zaključil Artur Racman tudi v imenu Leka izgradnja kompostarne zagotovo ni zadnji projekt, s katerim bosta Lek in ČNL prispevala k izboljšanju sobivanja z lokalno skupnostjo in k trajnostnemu razvoju širše pomurske regije.

Za dodatne informacije pokličite telefon (01) 580 22 43 Katarina Klemenc Dinjaški, Korporativno komuniciranje v Leku

Artur Racman, direktor Čistilne naprave Lendava d. o. o.; telefon: (02) 578 95 77; telefaks: (02) 578 82 16; elektronska pošta: artur.racman@cnl.si;