Seja nadzornega sveta

1. 7. 2003

V petek, 27. junija 2003, je po vstopu družbe Novartis v lastniško strukturo družbe Lek potekalo drugo zasedanje Lekovega nadzornega sveta v novi sestavi. Sklepi nadzornega sveta so:

Sklic 19. skupščine delničarjev

Nadzorni svet je sklical 19. zasedanje skupščine delničarjev Leka, ki bo v četrtek, 31. julija 2003, na sedežu družbe v v okviru katere je predvideno odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2002 in o višini dividende.

Skupščini se predlaga dividendo v višini 1.600 SIT za redne delnice razreda A, za prednostne delnice razreda B pa še dodatnih 180 SIT. Skupščini je predložen tudi predlog sklepa o vključitvi družbe Lek d. d. v družbo Novartis Pharma Storitve d.o.o., Ljubljana. Gre za pravni postopek v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, s katerim bo večinski lastnik ponudil preostalim manjšinskim delničarjem izstop iz družbe. Pri tem bodo upoštevani enaki pogoji, kot jih je večinski lastnik zagotovil v prevzemni ponudbi v lanskem letu.

S posebno zavezo družbe Novartis je urejeno, da bodo v celoti spoštovana vsa zagotovila, ki so bila dana v prevzemni ponudbi v preteklem letu. Pri tem je potrebno poudariti, da sta v ponudbi vključeni tudi ohranitev statusne oblike in ekonomske samostojnosti družbe Lek.


Plan investicijskih vlaganj

Cilj postakvizicijskih aktivnosti je pospešiti rast poslovanja družbe Lek v naslednjih letih. Tako je nadzorni svet odločal tudi o povečanju in dopolnitvi plana investicijskih vlaganj za leto 2003. Obseg investicijskih vlaganj se bo v poslovni skupini povečal iz 128,9 mio CHF, na 169,7 mio CHF. Povečanje investicijskih vlaganj je posledica intenzivnejše dinamike del na obstoječih projektih in realizacije nekaterih novih projektov. Sprejeta je bila odločitev o novogradnji obrata mikrokapsul v predračunski vrednosti 21 mio CHF. Novo končno zdravilo v obliki mikrokapsul bo pretežno namenjeno za realizacijo prodajnih načrtov v Združenih državah Amerike.


Lekov delež v BayerPharmi d.o.o.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s statusnim poročilom o dogovorih med družbama Lek d. d. in Bayer AG o prevzemu 100 % lastniškega deleža družbe Bayer AG v skupnem podjetju BayerPharma d.o.o..


Dobri prodajni in finančni rezultati Leka ob polletju

Nadzorni svet je obravnaval tudi poslovne rezultate za obdobje januar – maj 2003. Nadzorni svet je bil zadovoljen z doseženimi prodajnimi in finančnimi rezultati.

Kljub slabitvi ameriškega dolarja in nestabilnemu makroekonomskemu okolju na Lekovih tradicionalnih trgih CVE, JVE in SND, je družba Lek presegla načrtovane poslovne cilje. Dinamiko rasti družbe in poslovne skupine v prvem polletju leta 2003 zagotavlja predvsem rast poslovanja na ameriškem trgu. Na osnovi dosedanjih poslovnih dosežkov ocenjujemo, da bodo načrtovani letni cilji poslovanja preseženi.