SPOŠTOVANI LEKOVI DELNIČARJI!

30. 6. 2003

Na podlagi Statuta delniške družbe Lek sklicujemo 19. skupščino delniške družbe Lek, ki bo v četrtek, 31. julija 2003, ob 13.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Verovškova 57, z naslednjim


DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov
Predlog sklepa:

Izvolijo se organi skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar po predlogu sklicatelja.

2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2002, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno leto 2002
Skupščino se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2002, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno leto 2002 in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2002.

3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2002 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:

Bilančni dobiček za poslovno leto 2002 v višini 28.027.499.522,84 SIT se uporabi za naslednje namene:
a) del bilančnega dobička v višini 3.108.226.400,00 SIT se razdeli delničarjem in izplača:
– 1.600,00 SIT dividenda za posamično delnico razreda A in B,
– 180,00 SIT prednostna dividenda za posamično delnico razreda B;
b) del bilančnega dobička v višini 161.498.780,90 SIT se uporabi za udeležbo na dobičku;
c) del bilančnega dobička v višini 24.757.774.341,94 SIT ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Dividende se bodo začele izplačevati najpozneje v 60 dneh po zasedanju skupščine. Način izplačila dividend določi uprava družbe.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2002.

4. Obravnava in sprejem sklepa o vključitvi družbe Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana v družbo Novartis Pharma Storitve, farmacevtska družba d.o.o., Ljubljana
Predlog sklepa:

Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana se skladno s 488. členom Zakona o gospodarskih družbah vključi v družbo Novartis Pharma Storitve, farmacevtska družba d.o.o., Ljubljana.
Sklep o vključitvi je veljaven, če da k sklepu soglasje skupščina družbe Novartis Pharma Storitve d.o.o., Ljubljana in učinkuje od dneva vpisa vključitve v sodni register.

5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja
Predlog sklepa:

Skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto 2003 revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.* * *

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so 21.7.2003 vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe, in sicer v času od objave tega sklica do vključno 28.7.2003. Pisne prijave so pravočasne, če na sedež družbe prispejo do vključno 28.7.2003.

Delničar, ki je pravna oseba, mora ob prijavi priložiti izpisek iz sodnega ali drugega ustreznega registra pravnih oseb.

Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Prijavljeni delničarji prevzamejo potrdilo o udeležbi in glasovnice na sedežu družbe od 21.7.2003 dalje do zasedanja skupščine.

Letno poročilo za poslovno leto 2002 in poročilo nadzornega sveta ter gradivo za vsako točko dnevnega reda skupščine je na voljo na sedežu družbe, na Verovškovi 57 v Ljubljani, od 30.6.2003 do vključno 28.7.2003 vsak delovni dan od 11.00 do 13.00 ure. Letno poročilo za poslovno leto 2002 in poročilo nadzornega sveta bosta na voljo tudi na Lekovi spletni strani na naslovu www.lek.si, in sicer od 30.6.2003 dalje.

Upravičenci do dividende, ob sprejetem sklepu iz 3. točke dnevnega reda, so delničarji razreda A in B, ki so dne 4.8.2003 vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana.

Dvorana bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja.

VLJUDNO VABLJENI!

Lek farmacevtska družba d.d.