Sklic 18. skupščine delničarjev Leka

19. 12. 2002

Na podlagi zahteve večinskega delničarja Lek d.d., družbe Servipharm AG, c/o Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Švica in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah ter Statuta delniške družbe Lek, sklicujemo 18. skupščino delniške družbe Lek, ki bo v ponedeljek, dne 20.01.2003, ob 13.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Verovškova 57. Upoštevajoč navedeno zahtevo delničarja, uprava in nadzorni svet predlagata v nadaljevanju naveden DNEVNI RED in sprejem naslednjih sklepov:

SPOŠTOVANI LEKOVI DELNIČARJI!

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov
Predlog sklepa:
Izvolijo se organi skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar po predlogu sklicatelja.

2. Obravnava in sprejem sklepa o umiku delnic Lek d.d. razreda A in razreda B z organiziranega trga vrednostnih papirjev
Predlog sklepa:
Delnice Lek d.d. razreda A in razreda B se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev.

3. Obravnava in sprejem sklepa o Spremembah Statuta delniške družbe Lek
Predlog sklepa:
4. (četrti) člen Statuta delniške družbe Lek se spremeni tako, da se glasi: “Družba obvešča delničarje o vsem, kar je pomembno za uresničevanje njihovih pravic in obveznosti.

Družba bo delničarje in širšo javnost obveščala o vseh pomembnih dogodkih ali okoliščinah, ki lahko vplivajo na njeno poslovanje, z javnimi objavami v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije in ki bodo objavljene v časopisu Delo.

Če se z lastniškimi vrednostnimi papirji v tujini ali s potrdili o lastništvu, izdanimi na podlagi delnic družbe, trguje na borzi v tujini, družba obvešča delničarje tudi skladno s pravili te borze, upoštevajoč pravico delničarjev do enakopravnega obveščanja.”

4. Volitve članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta s štiriletnim mandatom, ki začne teči 20.01.2003, se izvolijo:   
1. g. Hubert Hirzinger   
2. g. Andreas Rummelt   
3. g. Peter Rupprecht   
4. g. Erwin Schillinger   
5. g. Christian Seiwald   
6. g. Franz Stumpf

5. Obvestilo o članih nadzornega sveta – predstavnikih delavcev
Svet delavcev seznani skupščino o članih nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev.

*****

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne 10.01.2003 vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe, in sicer v času od objave tega sklica do vključno 17.01.2003. Pisne prijave so pravočasne, če na sedež družbe prispejo do vključno 17.01.2003.

Delničar, ki je pravna oseba, mora ob prijavi priložiti izpisek iz sodnega ali drugega ustreznega registra pravnih oseb.

Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Prijavljeni delničarji prevzamejo potrdilo o udeležbi in glasovnice na sedežu družbe od 10.01.2003 dalje do zasedanja skupščine.

Gradivo za vsako točko dnevnega reda, vključno z besedilom predlaganih sprememb Statuta delniške družbe Lek, je na voljo na sedežu družbe, na Verovškovi 57 v Ljubljani, od dneva objave sklica skupščine dalje, vsak delovni dan od 11.00 do 13.00 ure. Izjava družbe po 4. odstavku 542. člena ZGD v zvezi z 2. točko dnevnega reda je objavljena kot priloga tega sklica skupščine.

Dvorana bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja.

VLJUDNO VABLJENI!

Lek farmacevtska družba d. d.

Predsednik uprave Lek d. d.
Metod Dragonja
Predsednik nadzornega sveta Lek d. d.
Jože Obersnel

_________________________________________________

(Priloga k 2. točki dnevnega reda sklica skupščine Lek d.d. za dne 20.01.2003)

IZJAVA družbe Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana v zvezi z umikom delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev

V sklicu 18. skupščine delničarjev Lek d.d., ki bo 20.01.2003 je v 2. točki dnevnega reda predvideno odločanje o umiku delnic Lek d.d. razreda A in razreda B z organiziranega trga vrednostnih papirjev. V kolikor bo sklep skupščine sprejet z večino najmanj 9/10 osnovnega kapitala, bo sklep skupščine o umiku delnic veljaven. Zato na podlagi 4. odstavka 542. člena Zakona o gospodarskih družbah Lek d.d. podaja sledečo izjavo: Lek d.d. v skladu s 54. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev in 4. odstavkom 542. člena Zakona o gospodarskih družbah vsem tistim delničarjem Lek d.d., ki bodo nasprotovali umiku delnic z organiziranega trga in bodo hkrati imetniki delnic Lek d.d. od dneva objave sklica skupščine dalje, ponuja odškodnino oz. primerno denarno odpravnino (v nadaljevanju: odpravnina). Odpravnina v višini 85.000 (z besedo: petinosemdeset tisoč) SIT za eno (1) delnico Lek d.d. bo navedenim delničarjem ponujena na zapisnik, s podpisom katerega bodo ti delničarji sprejeli ponujeno odpravnino.

Uprava Lek d.d.