Izid ponudbe za odkup delnic družbe Lek

22. 11. 2002

IZID PONUDBE DRUŽBE SERVIPHARM AG, BASEL, ŠVICA ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D., VEROVŠKOVA 57, 1526 LJUBLJANA, NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT. 171/51/AG-02-(489) Z DNE 27. SEPTEMBRA 2002.

Ponudnik Servipharm AG, Basel, Švica (Servipharm AG) je dne 28. septembra 2002 v časopisu Delo objavil javno ponudbo za odkup vseh delnic izdajatelja Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana (Lek). Ponudba za odkup se je iztekla 18. novembra 2002. V skladu z drugim odstavkom 40. člena Zakona o prevzemih (Ur.l. RS, št. 47/97 in 56/99) vam posredujemo podatke o izidu ponudbe za odkup delnic izdajatelja.

Dne 28. oktobra 2002 je bil izpolnjen pogoj iz 5. točke ponudbe za odkup oziroma iz 1.3.3. točke prospekta za odkup, ki je opredeljeval minimalno število vrednostnih papirjev, potrebnih za uspeh ponudbe.

Do izteka veljavnosti ponudbe je ponudbo sprejelo 18.151 delničarjev, ki so imeli skupaj 1.915.256 delnic Leka, oziroma 99,07% vseh izdanih delnic Leka (neodvisno od razreda delnic). Od tega je ponudbo sprejelo 17.624 delničarjev Lekovih delnic razreda A (ki so imeli skupaj 1.778.356 delnic Lek A) in 1.288 delničarjev Lekovih delnic razreda B (ki so imeli skupaj 136.900 delnic Lek B). Servipharm AG ni imel pred objavo ponudbe za odkup v lasti nobene delnice Leka.

14.992 delničarjev, ki so imeli skupaj v lasti 1.364.998 delnic Leka je sprejelo izplačilo v SIT, 3.400 delničarjev, ki so imeli skupaj v lasti 550.258 delnic Leka pa je sprejelo izplačilo v EUR.

Ponudnik Servipharm AG ugotavlja, da je ponudba za odkup uspela.

Servipharm AG

Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana