17. Skupščina delniške družbe Lek - Lekovi delničarji podprli predloge

12. 11. 2002

Skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana ter Zakonom o trgu vrednostnih papirjev, Vas obveščamo, da so bili na sedemnajsti skupščini delniške družbe Lek, dne 12.11.2002 sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov

Sklep:
Izvolijo se organi skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar po predlogu sklicatelja.

2. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta delniške družbe Lek

Sklep:
67. (sedeminšestdeseti) člen Statuta delniške družbe Lek se spremeni tako, da se odslej glasi: “Tretji odstavek 40. (štiridesetega) člena preneha veljati z dnem pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o uspešnosti ponudbe za odkup vseh delnic družbe, ki jo na podlagi Zakona o prevzemih izda Agencija za trg vrednostnih papirjev, pod pogojem, da je ponudbo, na katero se nanaša taka odločba, objavil ponudnik, ki je po 24.06.2002 (štiriindvajsetem juniju dvatisočdva) pridobil dovoljenje nadzornega sveta družbe za pridobitev imenskih delnic družbe v skupni nominalni vrednosti, ki presega kumulativo 15 (petnajst) % osnovnega kapitala družbe.

Nadzorni svet je pristojen, da ugotovi izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena tretji odstavek 40. (štiridesetega) člena preneha veljati najkasneje s 30.06.2003 (tridesetim junijem dvatisočtri).”

3. Obravnava in sprejem sklepa o dopolnitvi pooblastila upravi za nakup lastnih delnic

Sklep:
Pooblastilo, ki ga je skupščina na svoji 15. seji dne 24.6.2002 podelila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic, se dopolni, kot sledi: (a) uprava lahko glede lastnih delnic družbe sprejme ponudbo za odkup delnic družbe tistega ponudnika, ki je pridobil (i) dovoljenje nadzornega sveta družbe za pridobitev imenskih delnic družbe v skupni nominalni vrednosti, ki presega kumulativno 15 (petnajst) % osnovnega kapitala in (ii) dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za objavo javne ponudbe za odkup vseh delnic družbe; (b) prednostna pravica delničarjev se v primeru odsvojitve delnic v skladu s točko (a) tega pooblastila v celoti izključi.

S spoštovanjem,

Metod Dragonja
Predsednik Uprave