Lek obvešča javnost 4

21. 9. 2002

Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, v skladu s 64. členom ZPre, 66. členom ZTVP-1 in Pravili Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana obvešča javnost,

da je družba Lek d. d. dne 19. 9. 2002 prejela obvestilo, izdano s strani Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana po pooblastilu Lazard Capital Markets, London, Velika Britanija, da je na dan 17. 9. 2002 Lazard Capital Markets, Moorfileds 21, EC2P 2HT London, Velika Britanija, postal imetnik kvalificiranega deleža družbe Lek d. d., z imetništvom 121.269 delnic LEKA, kar predstavlja 6,277 % delež v izdanih vrednostnih papirjih družbe Lek d. d.

Lek d. d.