Lek obvešča javnost 3

19. 9. 2002

Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, v skladu s 66. členom ZTVP-1 in Pravili Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana obvešča javnost,

da je, v zvezi z obvestilom o nameri za ponudbo za odkup vseh delnic družbe Lek, ki ga je dne 29. 8. 2002 podal Novartis Pharma Storitve, d.o.o., Ljubljana, dne 18. 9. 2002 uprava družbe Lek prejela obvestilo Servipharm AG, Basel, Švica, družbe v neposredni lasti družbe Novartis Pharma AG in članice skupine Novartis, o spremembah oz. dopolnitvah obvestila z dne 29. 8. 2002, in sicer, da bo ponudbo za odkup namesto družbe Novartis Pharma Storitve, d.o.o., Ljubljana objavila družba Servipharm AG, Švica ter da bo odkupna cena, ki bo ponujena v ponudbi za odkup, izplačana v evrih. Vse druge izjave iz obvestila z dne 29. 8. 2002 ostajajo nespremenjene, še posebej niso predvidene nobene spremembe oziroma dopolnitve obvestila v zvezi s časovnimi vidiki ponudbe za odkup.

Lek d. d.