Lek bo delničarjem izplačal dividende v višini 1.200,00 SIT - Lekovi delničarji so se na skupščini seznanili s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2001- Na skupščini so delničarji podprli predlagane sklepe - S spremembo 6. člena Statuta se družba z dnevom vpisa v sodni register preimenuje v Lek farmacevtska družba d. d.

Lekovi delničarji podprli vse predlagane sklepe

24. 6. 2002

Ljubljana, 24. junija – Danes je v prostorih delniške družbe Lek potekala petnajsta skupščina delničarjev. Obravnavali in potrdili so predlog o delitvi dobička, spremembo in dopolnitve Statuta, spremembo Poslovnika o delu skupščine, pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic, sklep o imenovanju revizorja ter izvolitev članov nadzornega sveta.

Delniška družba Lek skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana ter Zakonom o trgu vrednostnih papirjev, obvešča javnost, da so bili na petnajsti skupščini delniške družbe Lek, dne 24. 6. 2002 sprejeti naslednji sklepi:

Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov
Sklep:
Izvolijo se organi skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar po predlogu sklicatelja.

Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2001 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Sklep:
Bilančni dobiček za poslovno leto 2001 v višini 20.927.282.303,34 SIT se uporabi za naslednje namene:
a) del bilančnega dobička v višini 2.228.018.220,00 SIT se razdeli delničarjem in izplača:
- 1.200,00 SIT dividenda za posamično delnico razreda A in B,
- 180,00 SIT prednostna dividenda za posamično delnico razreda B;
b) del bilančnega dobička v višini 144.671.834,50 SIT se uporabi za udeležbo na dobičku;
c) del bilančnega dobička v višini 18.554.592.248,84 SIT ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Dividende se bodo začele izplačevati najpozneje v 60 dneh po zasedanju skupščine. Način izplačila dividend določi uprava družbe. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2001.

Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta delniške družbe Lek
Sklep:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe v predlaganem besedilu.

Obravnava in sprejem sklepa o spremembah Poslovnika o delu skupščine Lek d. d.
Sklep:
Skupščina sprejme spremembe Poslovnika o delu skupščine Lek d. d. v predlaganem besedilu.

Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic
Sklep:
Skupščina pooblašča upravo Lek d. d. za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa dalje za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala. Uprava pridobiva in odsvaja lastne delnice na organiziranem trgu po tržni ceni. Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred sovražnimi prevzemi in za povečanje vrednosti premoženja družbe. Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi za izpeljavo programa delniških opcij, za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah družbe ter za nagrajevanje zaposlenih. Za te namene družba odsvaja lastne delnice neposredno upravičencem izven organiziranega trga ob izključeni prednostni pravici delničarjev, pri čemer se lastne delnice zaradi izvedbe programa delniških opcij odsvajajo po ceni in pod pogoji, določenimi v opcijskem načrtu, zaradi izplačila udeležbe na dobičku za člane uprave in nadzornega sveta ter za nagrajevanje zaposlenih pa se odsvajajo po ceni, ki jo predstavlja povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo. Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja
Sklep:
Skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto 2002 revizijsko družbo KPMG Slovenija d. o. o., Ljubljana.

Volitve članov nadzornega sveta
Sklep:
Za člane nadzornega sveta s štiriletnim mandatom, ki začne teči 27. 7. 2002, se izvolijo trije predlagani kandidati:

1. mag. Marjan Kandus
2. Boris Pesjak
3. Zvone Taljat.

Petnajsta skupščina delniške družbe Lek se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2001, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno leto 2001 in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2001 ter s tem, da je Svet delavcev na svoji 34. seji, dne 18.12.2001, skladno z ZSDU, ZGD in Poslovnikom o delu sveta delavcev izvolil Jano Bončina za novo članico nadzornega sveta – predstavnico delavcev.

Upravičenci do dividende za leto 2001 so delničarji razreda A in B, ki so dne 1. 7. 2002 vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana.

Besedilo Statuta in Poslovnika skupščine je dostopno na sedežu družbe. S spremembo 6. člena Statuta se spremeni tudi ime družbe Lek. Od dneva vpisa te spremembe v sodni register, se Lek, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d. d. preimenuje v Lek farmacevtska družba d. d.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

***

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43 Miša Komar – Žiberna, Korporativno komuniciranje v Leku