Deseta, jubilejna skupščina delničarjev Leka

1. 7. 1998

18. junija popoldne je v Cankarjevem domu potekala že deseta, jubilejna skupščina delničarjev Leka. Ob začetku skupščine je bilo zastopanega več kot tričetrtine osnovnega kapitala, v dvorani pa je bilo okoli 140 delničarjev in njihovih pooblaščencev. Lekovi delničarji so se na svoji skupščini, ki je trajala dobre štiri ure, med drugim odločali o spremembi Statuta delniške družbe Lek, sprejemali poročilo o poslovanju Leka v lanskem letu, odločali o delitvi dobička in izvolili nove člane Nadzornega sveta. Pomembna točka dnevnega reda včerajšnje skupščine je bila namenjena obravnavi in sprejemu sprememb Statuta. Spremembe, ki jih je predlagal sklicatelj, predstavil pa jih je član Uprave, mag. Igor Kušar, so se nanašale na tri vsebinske sklope sprmemb členov. Prvi, najpomembnejši sklop, so sestavljali predlagani členi, ki govorijo o dematerializaciji delnic razreda A in B. Po tem predlogu, naj bi se delnice obeh razredov dematerializirale tako, da bi izgubile svojo sedanjo papirno obliko, njihov zapis bi se vnesel v Klirinško depotno družbo, delnice pa bi tako postale likvidnejše. Delničarji so usklajeni predlog sklicatelja in nasprotne strani, družbe Triglav, nacionalne finančne družbe in Slovenskega odškodninskega sklada, sprejeli in tako potrdili dematerializaicjo obeh delnic, s katero so se strinjali tudi delničarji obeh posameznih razredov delnic. Drugi sklop členov Statuta, predlaganih za spremembe, so predstavljali členi, ki predvidevajo zmanjšanje članov Nadzornega sveta s sedanjih 14 na 10. Dosedanji NS je namreč skupaj z Upravo ocenil, da bi takšna sestava omogočila boljše delo tega organa. Tudi ta sklop sprememb so delničarji potrdili. V tretjem sklopu pa so bili predlagane spremembe izvrševanja določil o omejitvi glasovalnih pravic delničarjev. Omenjeni sklop predlaganih sprememb ni bil sprejet, prav tako pa so delničarji zavrnili sprejem predlaganih sprememb še za nekatere, posamezne člene. Delničarji so poročilo o poslovanju delniške družbe Lek v lanskem letu, ki ga je podal dr. Andro Ocvirk, predsednik Uprave, sprejeli. D. Andro Ocvirk je v svojem poročilu poudaril, da je bilo lansko leto za Lek izredno uspešno. Čisti dobiček lanskega leta znaša 3,7 milijarde tolarjev in je kar za 21 odstotkov višji od tistega iz leta 1996. Čisti dobiček na delnico pa je v lanskem letu znašal 1.914 SIT, leto poprej pa 1.491 SIT. Tudi vsi ostali ključni finančni kazalci so bili v lanskem letu višji kot leta 1996. Dr. Andro Ocvirk je poleg tega v svojem poročilu med drugim poudaril, da smo lani pridobili registracijo za zdravilo aciklovir v ZDA še pred iztekom patenta, zaključili ključne investicije od aciklovirja, klavulanske kisline in vankomicina na področju surovin do amoksiklava in cefalospirinskih injekcij na področju izdelkov. Lek v razvojno-raziskovalno delo vlaga med 10 in 13 odstoki svojega prihodka, za investicijska in kapitalska vlaganja pa namenja 13 odstotkov. Izredno pomembna prednost Leka, po besedah dr. Andra Ocvirka, pa je njegova diverzificiranost, saj prodaja svoje izdelke in znanje praktično že po vsem svetu. Delničarji so v nadaljevanju svoje skupščine sprejeli predlagano delitev dobička. Tako se bo čisti dobiček poslovnega leta 1997 v višini 3,7 milijarde tolarjev razporedil na nerazporejeni dobiček, revalorizirani nerazporejeni del dobička iz preteklih let v višini 1,3 milijarde tolarjev pa bo razdeljen za dividende in udeležbo na dobičku. Letošnja dividenda bodo tako znašale 660 SIT za posamezno delnico razreda A, B in C ter dodatno 180 SIT za prednostno delnico razreda B. Lekova revizijska hiša tudi letos ostaja KPMG Slovenija, kar so včeraj potrdili tudi delničarji. Ker večini članom dosedanjega Nadzornega sveta Leka poteče mandat 26. julija letos, so delničarji izvolili tudi nove člane. Ti so: Marjan Kandus, Stane Pejovnik in Zvone Taljat, ki bodo v Nadzornem svetu predstavljali kapitalsko stran. Nasprotni predlog, naj se odpokličeta člana Nadzornega sveta, mag. Peter Filipič in mag. Vinko Apšner, ni bil sprejet. Predsednica Sveta delavcev, Jana Resnik, pa je navzoče delničarje obvestila, da je novo izvoljeni član NS, mag. Antun Perčič, ki bo tako član tega organa tudi v prihodnjem štiriletnem mandatu. Nadzorni svet pa bo, kot je že bilo omenjeno, poslej 10 članski.