Delničarji podprli večino predlogov na skupščini Leka

3. 7. 2001

Ljubljana, 3. julija – Danes je v prostorih delniške družbe Lek (Lek) potekala štirinajsta skupščina delničarjev. Ob začetku skupščine je bilo zastopanega 58,42 % osnovnega kapitala. Delničarji so z večino glasov podprli poročilo o poslovanju in delitvi dobička za leto 2000 in s tem izkazali zaupanje upravi in nadzornemu svetu delniške družbe Lek.

Lekovi delničarji so na skupščini obravnavali poročilo o poslovanju za leto 2000, predlog o delitvi dobička, spremembo statuta, opcijski načrt za člane nadzornega sveta, imenovali revizorja in se seznanili s spremembo članov v nadzornem svetu.

Poročilo o poslovanju za leto 2000 je izčrpno predstavil predsednik uprave Leka Metod Dragonja, ki je poudaril, da je Lek v letu 2000 dosegel zastavljene poslovne cilje in izboljšal ključne kazalnike poslovanja. Prodaja je bila 54,9 milijard SIT, kar predstavlja 18-odstotno rast v primerjavi z letom prej. Prodaja se je zvečala pri vseh programih, največ – za 25,5 % – se je zvečala prodaja farmacevtskih izdelkov. Rast prihodkov iz prodaje je bila v nacionalni valuti 18,9-odstotna, realno pa 8,4-odstotna. Čisti dobiček na delnico znaša 2.911 SIT, kar je za 80 % več kot leto prej.

Delničarji so sprejeli poročilo o poslovanju Leka v letu 2000.

Ključni izzivi poslovanja za leto 2001 so nadaljnja 15-odstotna rast prodaje, izboljšanje stopnje dobičkonosnosti, zvečanje učinkovitosti razvojnega dela, utrditev položaja Leka med vodilnimi farmacevtskimi družbami srednje in vzhodne Evrope ter nadaljnja rast strateških izdelkov. Predsednik uprave Leka je ob tem poudaril, da je uravnoteženost prisotnosti na ključnih geografskih področjih ena ključnih strateških usmeritev družbe, saj zmanjšuje tveganja, povezana s položajem na posameznih trgih. Lek na strateških trgih raste tudi z vstopom v projekte eksterne rasti, torej nakupi drugih farmacevtskih družb. S tem Lek dodaja novo strateško razsežnost svoji prisotnosti na teh trgih in utrjuje tržni delež, želi pa se tudi dodatno utrditi kot lokalni proizvajalec farmacevtskih izdelkov in vodilni ponudnik široke palete generičnih zdravil.

V letošnjem letu je Lek pripravil projekt povečanja tržne kapitalizacije družbe. Razmere na mednarodnih kapitalskih trgih v prvi polovici letošnjega leta so bile nenaklonjene dokončanju projekta, vendar pa do sedaj opravljene aktivnosti Leku omogočajo, da projekt izpelje v dveh mesecih od datuma dokončne odločitve. Cilji projekta ostajajo aktualni, tako da si bo Lek – glede na razmere na mednarodnih kapitalskih trgih – prizadeval, da bi Lekova delnica kotirala na Londonski borzi do konca leta.

Lekovi delničarji so sprejeli predlagano delitev dobička za leto 2000. Čisti dobiček družbe je znašal 5,6 milijard SIT, za dividende bo razdeljeno 1,86 milijard SIT, za udeležbo na dobičku 106 milijonov SIT, preostanek dobička bo ostal nerazporejen. Dividenda za posamično delnico razreda A in B znaša 950 SIT, prednostna dividenda za posamično delnico razreda B pa 180 SIT. Dividende bodo začeli izplačevati najpozneje v šestdesetih dneh po zasedanju skupščine.

Skupščina ni sprejela sklepa o spremembi statuta v predlaganem besedilu, ker predlog ni dobil zadostne podpore.

Delničarji so podprli predlog opcijskega načrta za člane nadzornega sveta.

Skupščina je na predlog nadzornega sveta za revizorja za poslovno leto 2001 imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.

Skupščina se je zaključila z obvestilom o novih članih nadzornega sveta, ki so predstavniki zaposlenih. Svet delavcev je na svoji 9. seji 24. 4. 2001 za dobo štirih let v nadzorni svet delniške družbe Lek izvolil Toneta Dragarja in Andreja Drčarja.