Novartis v Sloveniji nadaljuje vlaganja v okolje ter spodbuja dobavitelje k okoljski odgovornosti in skrbi za varnost zaposlenih

  • Z ukrepi za povečano energetsko učinkovitost so v Leku, ki je del Novartisa, v preteklem letu prihranili 44,4 TJ energije in s tem 3173 ton CO2, kar je enakovredno 158.650 novo zasajenim drevesom.* 
  • Prihranili so 54.000 m3 vode, kar zadošča za celoletno povprečno oskrbo 911 prebivalcev Slovenije.**
  • Za naložbe v okolje so namenili 3,3 milijona evrov oziroma 21,6 milijona evrov v zadnjih petih letih. V ospredju ostajajo učinkovita raba energije in vode ter zmanjševanje odstranjevanja odpadkov.
  • Skupno rabo energije so ohranili na podobni ravni kot leto prej in zmanjšali porabo vode za 2 %. Ob povečani proizvodnji je bilo količin proizvedenih odpadkov za dobrih 6 % več, pri čemer ostaja visok, 74-odstotni delež biorazgradljivih odpadkov.
24. 8. 2020

»Zaradi znanja in ustvarjalnosti naših zaposlenih se krepi naša vloga v Novartisu in z njo naš prispevek k dostopnosti zdravljenja za bolnike po vsem svetu,« je dejal Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v Sloveniji ob izidu Poročila o trajnostnem razvoju družbe Lek za leto 2019, ki ga je ponovno zaznamovala rast obsega poslovanja.

»Prizadevamo si za širjenje odgovornih poslovnih praks, zato v dejavnosti na področju okolja ter varnosti in zdravja pri delu poleg svojih zaposlenih čedalje bolj vključujemo tudi dobavitelje. Naši strokovnjaki jih ne le presojajo, temveč jim tudi svetujejo, podajajo priporočila in spodbujajo visoko okoljsko ter varnostno kulturo,« je dodal Ljoljo. Da bi kar najbolj zmanjšali tveganja za poškodbe na delovnem mestu pri izvajalcih storitev na Novartisovih lokacijah v Sloveniji, na primer povečujejo število varnostnih obhodov in usposabljanj.

Novartisove okoljske naložbe tudi letos ostajajo povezane z uvajanjem najsodobnejših tehnoloških in procesnih rešitev, s katerimi zmanjšujejo okoljske vplive in povečujejo učinkovito rabo energije in vode ter zmanjšujejo odstranjevanje odpadkov. V varovanje okolja so sicer v preteklem letu v Leku, ki je del Novartisa, vložili 3,3 milijona evrov, v zadnjih petih letih pa že 21,6 milijona. Ob ponovno doseženem vzponu količinske rasti proizvodnje (zaradi novih in zahtevnejših izdelkov se obseg odraža v različnih merskih enotah, ne le v kilogramih) so se znižali nekateri kazalniki okoljske učinkovitosti. Okoljski vplivi sicer ostajajo pod zakonsko predpisanimi in v okviru nekaterih še strožjih Novartisovih omejitev.

Lekove skupne količine proizvedenih odpadkov so bile ob povečani proizvodnji višje za dobrih 6 %, od česar 74 % predstavljajo biorazgradljivi odpadki, predani v nadaljnjo energetsko predelavo. Povečanje je posledica rasti in sprememb proizvodnje v Lendavi ter Mengšu, medtem ko sta lokaciji Prevalje in Ljubljana količino odpadkov zmanjšali za 9 oziroma 7 %. Za 16 % večji obseg proizvodnje v Mengšu je prispeval k 13-odstotnim višjim skupnim količinam proizvedenih nevarnih odpadkov, pretežno nehalogeniranih odpadnih organskih topil. Znatno pa sta količino nevarnih odpadkov zmanjšali ljubljanska in lendavska lokacija (za 13 in 67 %). 

»Kljub rasti proizvodnje smo skupno rabo energije ohranili na podobni ravni kot leto prej. Za izboljšanje energetske učinkovitosti smo izvedli več projektov, s katerimi smo prihranili 44,4 TJ energije in s tem 3173 ton CO2, kar je enakovredno 158.650 novo zasajenim drevesom.* Uspešni smo bili tudi z ukrepi za zmanjšanje porabe vode in njeno skupno rabo zmanjšali za skoraj 2 %, to je za količino, ki zadostuje za celoletno povprečno oskrbo 911 prebivalcev Slovenije,«** je dejal Gašper Antičevič, vodja tehničnih storitev v Leku v Mengšu.

V okviru Novartisove strategije odgovornega okoljskega ravnanja imajo v Leku certificiran sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2015. Kot edino podjetje pri nas imajo štiri lokacije vključene v evropsko shemo za okoljsko odgovorno vodenje EMAS, v kateri sodelujejo tudi kot edina farmacevtska družba v državi. Prav tako imajo certificiran sistem upravljanja področja varnosti in zdravja pri delu po standardu ISO 45001:2018. Skladnost delovanja dokazujejo tudi številni inšpekcijski pregledi ter domače in mednarodne presoje, ki na področju zdravja, varnosti in okolja niso ugotovili nobenih bistvenih odstopanj. 

Zaposleni so se v preteklem letu še več izobraževali (za 8 % več ur izobraževanja na zaposlenega) in dejavno predlagali izboljšanje delovnih procesov. Od 510 podanih idej v aplikaciji Th!nk Novartis so jih v prakso uvedli kar 370, kar je prineslo za 6,8 milijona evrov prihrankov. Med Lekovimi zaposlenimi so številni prostovoljci, ki so se že petnajstič zapored udeležili Dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo, Lek pa posveča skrb neprofitnim organizacijam ter prikrajšanim skupinam, kot so otroci in starejši iz socialno šibkega okolja. 

Lek, ki je del Novartisa, je že enajstič javno objavil pregled svojih okoljskih vplivov in deseto zaporedno trajnostno poročilo, ki predstavlja posredne ekonomske, družbene ter okoljske vplive. Pripravljeno je po mednarodnih merilih okoljske sheme EMAS, pobude POR, standarda GRI GS in v odnosu do trajnostnih razvojnih ciljev Združenih narodov. Dostopno je na spletni povezavi: https://www.lek.si/sl/o-nas/druzbena-odgovornost/porocanje/. 


* Drevesa absorbirajo CO2, zato je zmanjševanje porabe električne energije enakovredno sajenju novih dreves, ki bi bila potrebna za absorpcijo CO2, ob predpostavki, da eno drevo absorbira 20 kg CO2 letno.

** Vir: https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/13/113, Statistični urad RS, podatek za leto 2018.


* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih osmih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 2700 sodelavcev, kar nas uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2,5 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna in najbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2019 so predstavljale prodajo v višini 9,7 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. 

Sandoz je na Twitterju. Sledite @SandozGlobal na http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo več kot 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 109.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com. 

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
katarina.klemenc@sandoz.com