Novi razvojni center - ena ključnih naložb Leka v tem obdobju

25. 9. 2000

Ljubljana, 25. septembra – Županja Mestne občine Ljubljana Viktorija Potočnik je danes ob navzočnosti predstavnikov slovenskega znanstvenega in gospodarskega področja položila temeljni kamen novega Lekovega razvojnega centra. Investicija, katere predračunska vrednost je 3.300 milijonov tolarjev, je eden pomembnejših Lekovih projektov v tem obdobju. Družba želi z njim ustvariti ustrezne pogoje za doseganje vrhunskih rezultatov na področju razvojno-raziskovalnega dela in s tem uresničevati poslovno strategijo do leta 2005.

Ob tem je županja poudarila: “Kot županja mesta, kjer je domicil Leka, vidim v tej poslovni odločitvi, ki obeta veliko, predvsem novo zdravo jedro tukajšnjega gospodarstva in s tem novo priložnost, da se gospodarska in ekonomska podstat našega mesta še bolj utrdita.

Najbrž ni treba posebej poudarjati, da ravno razvitost in učinkovitost tega področja odločata o razvitosti ter uspešnosti drugih področij v družbi in da ravnovesje med dosežki na različnih področjih edino vodi k celovitemu in celostnemu družbenemu razvoju.”

Kot je povedal predsednik uprave Leka Metod Dragonja je: “Lek v svoji korporacijski strategiji sprejel ambiciozne cilje in poslovne usmeritve za naslednje srednjeročno obdobje. Ena od ključnih usmeritev je tudi poudarek razvoja v smeri družbe s še izrazitejšo komponento znanja in vloge inovacij. Svojo konkurenčnost bomo gradili na učinkovitosti in hitrosti razvojnih aktivnosti na segmentu farmacevtskih učinkovin in generičnih zdravil ter na inovatinosti pri farmacevtskih formulacijah. Lek se želi izraziteje premakniti v smer inovativnejše farmacevtske družbe, vendar mora za to tudi bistveno izostriti in dopolniti metode upravljanja ter vodenja razvojnega in raziskovalnega dela. Lek želi biti družba, katere glavni dejavnik prihodnjega razvoja bo znanje."

Prof. dr. Uroš Urleb, član uprave Leka, zadolžen za razvojno-raziskovalne dejavnosti, meni, da je v farmacevtski industriji razvoj nujno potreben, saj omogoča rešitve, s katerimi zagotavljamo zdravila, ki so do bolnika prijaznejša, varnejša in učinkovitejša. Ob tem je povedal tudi, da je ob lastnem razvojnem delu za farmacevtsko družbo tako doma kot v mednarodnem prostoru izjemno pomembno povezovanje z domačim znanjem na drugih institucijah.

Lek že vrsto let sodeluje z različnimi fakultetami univerz v Ljubljani in Mariboru ter z raziskovalnimi inštituti doma in v tujini. Z zagotavljanjem finančnih sredstev za njihovo dejavnost in pretokom znanja omogoča razvoj znanja ter farmacevtskih izdelkov z visoko dodano vrednostjo.

Lekov raziskovalni center bo postavljen na 5100 m2 zunanjih površin, obkrožalo ga bo 800 m2 zelenic, v njem bo v različnih laboratorijih, kabinetih, učilnicah in drugih prostorih delalo 226 zaposlenih. Objekt bo zgrajen do sredine leta 2002, vselitev pa načrtujejo v drugi polovici leta 2002.