Barvna struktura

Primarni barvi

 Lek modra

Lek oranžna

Pantone:541 C137 C
CMYK:100/70/10/200/34/100/0
RGB:0/51/102255/153/0
RAL:50031028


Sekundarne barve

 Lek indigo

Lek nebo

Lek led

Pantone:2953 C2915 C2905 C
CMYK:100/47/0/075/10/0/050/0/0/0
RGB:0/102/255102/204/255204/255/255
RAL:501750125024
 
 Lek petrolej

Lek travnata

Lek zelena

Pantone:3165 C362 C376 C
CMYK:100/10/40/5080/0/100/056/0/100/0
RGB:0/102/1020/153/00/204/0
RAL:600460106018
 
 Lek limeta

Lek sonce

Lek rdeča

Pantone:381 C116 C186 C
CMYK:18/0/91/00/15/100/00/100/85/5
RGB:204/255/51255/204/0255/0/0
RAL: 10213020
 
 Lek karmin

črna

bela

Pantone:221 C  
CMYK:5/100/35/400/0/0/1000/0/0/0
RGB:153/0/510/0/0255/255/255
RAL:400290059010