Novartisova zaveza bolnikom in negovalcem

Novartis sodeluje z bolniki po vsem svetu, da bi odkril nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Naša obsežna vlaganja v raziskave in razvoj poudarjajo našo zavezo, da h ključnim izzivom v zdravstvu pristopamo z inovacijami, ki temeljijo na znanosti. Le s sodelovanjem lahko izboljšamo izide za bolnike in spremenimo pristope k zdravljenju.

Zavedamo se, kako pomembno je, da bolniki in negovalci razumejo, kaj lahko pričakujejo od Novartisa.

Spoštovanje in razumevanje skupnosti bolnikov

Zavezujemo se aktivnemu iskanju in upoštevanju vidikov skupnosti bolnikov, s katerimi lahko med celotnim procesom razvoja in trženja svojih zdravil sprejemamo boljše odločitve v skupno korist bolnikov, zdravstvenih sistemov in Novartisa.

Zavezujemo se, da bomo zagotavljali priložnosti za izobraževanja, ki vključujejo vidike skupnosti bolnikov, in tako bolnike opolnomočili, da bodo lažje našli ustrezno nego, zdravstvenim strokovnjakom pa pomagali, da kar najbolje obravnavajo svoje bolnike.

Zavezujemo se, da si bomo prizadevali razvijati izdelke, ki bodo enostavnejši za uporabo, posebej za bolnike s telesnimi omejitvami, obenem pa bomo v skupnosti bolnikov iskali nasvete, kako izboljšati uporabnost naših izdelkov. 

Zavezujemo se, da bomo o svojih izdelkih podajali razumljive informacije. To vključuje tudi zagotavljanje pravočasnih in natančnih informacij zdravstvenim strokovnjakom, da lahko kar najbolje podpirajo ustrezno uporabo naših izdelkov pri svojih bolnikih. 

Zavezujemo se, da bomo v celoti spoštovali neodvisnost in integriteto skupnosti bolnikov ter delovali na preprost in pregleden način.

Povečanje dostopa do naših zdravil

Zavezujemo se, da bomo sodelovali s skupnostjo bolnikov in z drugimi deležniki, kot so vlade, plačniki, zdravstveni strokovnjaki ter druga farmacevtska podjetja, da bi bolnikom pomagali dobiti potrebna zdravila.

Zavezujemo se, da bomo skladno z naslednjimi tremi načeli uvedli strategije dostopa do vseh naših novih zdravil: skrb za potrebe prikrajšanih skupin prebivalstva z raziskavami in razvojem, dodatno izboljševanje cenovne dostopnosti naših zdravil in krepitev zdravstvenih sistemov.

Zavezujemo se, da bomo še naprej zagotavljali prilagojene in prilagodljive rešitve dostopa do zdravil, ki vključujejo programe za pomoč bolnikom, poštene tržne modele, socialne poslovne modele in modele brez dobička ter donacije zdravil. Dostop bomo omogočali tudi z generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili naše divizije Sandoz.

Zavezujemo se, da bomo preučevali možnosti, kako bolnikom še pred regulativno odobritvijo zagotavljati dostop do naših zdravil v preizkušanju, če nas za to zaprosijo.

Izvajanje odgovornih kliničnih študij

Zavezujemo se, da bomo že v začetnih fazah procesa razvoja zdravil skupnost bolnikov prosili za mnenja in želje ter da bomo nenehno izboljševali način, kako z bolniki pred, med in po klinični študiji delimo razumljive informacije.

Zavezujemo se, da bomo izboljšali dostop do kliničnih študij in udeležbo v njih z upoštevanjem vidikov skupnosti bolnikov pri zasnovi študij, z raziskovanjem najnovejših tehnoloških rešitev in z uvedbo strategij, s katerimi skrbimo, da naše študije odražajo raznolikost bolnikov.

Zavedamo se, da bi bilo treba izsledke kliničnih študij uporabljati za izboljšanje javnega zdravja. Zato se zavezujemo, da bomo skupnosti bolnikov in drugim omogočili dostop do informacij o študijah, vključno z izidi, ne glede na to, ali so ti pozitivni ali ne. 

Zavezujemo se, da bomo po zaključku Novartisove klinične študije objavili njene izsledke na spletnih mestih clinicaltrials.gov in EudraCT. Poleg tega prosimo tudi neodvisne sponzorje vseh kliničnih študij, ki jih sproži raziskovalec (Investigator Initiated Trial – IIT) in jih podpira Novartis, naj vse izsledke objavijo javno.

Zavezujemo se, da bomo po uspešnem zaključku kliničnih programov svoja nova zdravila registrirali v vseh državah, v katerih so bolniki sodelovali v kliničnih študijah. Če je zdravilo registrirano, vendar ni komercialno dostopno, se zavezujemo, da ga bomo zagotovili bolnikom, ki so sodelovali v kliničnih študijah, če to dovoljuje lokalna zakonodaja, in tako poskrbeli za njihovo neprekinjeno zdravljenje.

Priznavanje pomena preglednosti in poročanja

Zavezujemo se, da bomo na pregleden način delili informacije o svojem sodelovanju zdravstvenimi strokovnjaki in skupnostjo bolnikov ter da bomo razkrili podatke o celotni finančni in relevantni nefinančni podpori.

Zavezujemo se, da bomo redno poročali o napredku, povezanim z našimi zavezami.

(V imenu vseh sodelavcev Novartisa podpisal Novartisov izvršni odbor.)

Novartisova zaveza bolnikom in negovalcem 2021